Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 23 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do zadań Referatu należą:

 1. W zakresie spraw personalnych:

  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  3. przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników i kierowników jednostek,
  4. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  5. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  6. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  7. ewidencja czasu pracy pracowników,
  8. przygotowanie konkursów na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze,
  9. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
  10. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych,
  11. przyjmowanie pism sądowych, ogłoszeń komornika i wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń,
  12. prowadzenie spraw związanych z ZFŚŚ,
  13. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych,
  14. zapewnienie zastępstwa na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. W zakresie zadań administracyjnych:

  1. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych;
  2. zamawianie pieczęci urzędowych i ich ewidencja;
  3. prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem samochodu służbowego,
   1. wydawanie kart drogowych,
   2. rozliczanie paliwa i naliczanie opłat z tytułu zanieczyszczeń,
   3. sporządzanie karty pracy kierowcy,
   4. nadzór nad bieżąca konserwacją samochodu służbowego,
  4. prowadzenie archiwum zakładowego;
   1. przyjmowanie dokumentów do archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   2. dokonywanie przeglądu dokumentów i występowanie z wnioskiem o ich niszczenie;
   3. udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów będących na stanie archiwum;
   4. załatwianie wniosków wpływających do Urzędu w sprawach dokumentów archiwalnych.
 3. W dziedzinie ochrony zdrowia:

  1. opracowanie i realizacja miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
  2. opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii,
  3. prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,
  4. współdziałanie z organizacjami i instytucjami,
  5. obsługa administracyjno kancelaryjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  6. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki chorób XXI wieku,
  7. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. W zakresie Obrony Cywilnej i spraw wojskowych:

  1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
  2. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
  3. współdziałanie z organami wojskowymi,
  4. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
  5. orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
  6. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
  7. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  8. prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,
  9. udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
  10. prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
  11. obsługa biurowo - kancelaryjna miejskiego zespołu reagowania kryzysowego.
  12. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.
 5. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. ochrona systemów i sieci informatycznych,
  3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 6. W zakresie oświaty - prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności:

  1. przygotowanie projektów uchwał i decyzji dot. zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
  2. monitorowanie stanu utrzymywania tych jednostek, zapewnienie warunków działania szkół, przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  3. projektowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. zatwierdzanie rocznych projektów organizacji przedszkoli i szkół na nowy rok szkolny, oraz aneksów do tych projektów,
  5. dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty oceny pracy dyrektora szkoły,
  6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku Rady Pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
  7. uczestnictwo w zespołach odwoławczych rozpatrujących odwołanie dyrektora szkoły od oceny pracy,
  8. zbieranie i przetwarzanie informacji dot. procesu nauczania, po każdym etapie nauczania,
  9. nadzorowanie prowadzenia przez gimnazja ewidencji realizacji obowiązku nauki do 18 roku życia przez uczniów kończących gimnazja,
  10. przeprowadzanie awansu zawodowego nauczycieli i nagradzania ich;
   • przygotowanie dokumentów i zorganizowanie pracy komisji egzaminacyjnej,
   • wydawanie decyzji administracyjnych.
  11. organizacja szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych,
  12. opracowanie sprawozdawczości dla MEN,
  13. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci młodzieży,
  14. zapewnienie prawidłowego stanu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie zadań gminy,
  15. prowadzenie spraw z zakresu stypendiów i zasiłków szkolnych,16) refundacja kosztów kształcenia zawodowego,
  16. współpraca w dyrektorami placówek oświatowych Miasta, Kuratorium Oświaty oraz z MEN.
 7. W dziedzinie upowszechniania kultury i sportu:

  1. prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury,
  2. współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie Miasta,
  3. organizowanie pobytu oficjalnych delegacji zagranicznych (z miast partnerskich),
  4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wizyt zagranicznych pracowników Urzędu oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych przez władze Miasta.
 8. W zakresie organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do 3 lat:

  1. zakładanie żłobków miejskich,
  2. nadzór nad funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych,
  3. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  4. przygotowanie uchwał Rady,
  5. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem dziennych opiekunów,
 9. W zakresie administrowania budynkiem:

  1. utrzymywanie porządku i czystości w budynkach i pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz w najbliższym otoczeniu,
  2. organizacja pracy osób sprzątających,
  3. organizacja portierni, w tym dyżurów portierów, informacji o pracy Urzędu itp.
  4. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynków Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
  5. zaopatrzenie materiałowo - techniczne Urzędu;
   1. zakup maszyn i urządzeń oraz mebli i materiałów biurowych,
   2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu będących na stanie Urzędu,
   3. zakup i wydawanie środków czystości,
  6. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  7. utrzymywanie sprawności urządzeń technicznych, w tym pieców c.o., alarmu, klimatyzatorów,
  8. realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 11. Nadzór pod względem technicznym nad funkcjonowaniem oficjalnej strony internetowej Urzędu oraz  BIP. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-05 22:05
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:14

Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Kadr

 • Anna Stankiewicz

  Kierownik referatu - kadry;
  anna.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 21

 • Dorota Zdybek

  Z-ca kierownika - sprawy organizacyjne;
  dorota.zdybek (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 23

 • Mariola Kolasa

  Inspektor - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, archiwum;
  mariola.kolasa (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 26

 • Wojciech Hadel

  Inspektor - obrona cywilna, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  wojciech.hadel (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 22

 • Ryszard Mroczko

  Administrator budynku;
  ryszard.mroczko (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 53

 • Andrzej Głaz

  Informatyk;
  andrzej.glaz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 25

 • Zofia Czerska

  Inspektor - oświata, zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
  zofia.czerska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-27 21:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 22:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-03 11:43:29