Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zakres informacji publicznej określa art. 6 Ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

 1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,
 3. publikację na stronach serwisu informacyjnego Urzędu w Internecie,
 4. wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e mail: poczta (at) um.lubaczow.pl
 5. bezpośrednie udostępnienie informacji publicznych wnioskodawcy, tj. w formie ustnej lub pisemnej

Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną

Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty jego wpływu. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwe w terminie 14 dni, komórka merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie informacji powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę, o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację.

Termin nie może przekraczać 2 miesięcy od daty wpływu wniosku.

Urząd będąc w posiadaniu informacji publicznej, która jest przedmiotem wniosku, może odmówić dostępu do tej informacji ze względu na wyłączenie jej dostępności, wynikającej z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.
Odmowa udostępnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przetworzone i przygotowane do udostępniania informacje publiczne powinny być oznaczone pieczęcią Urzędu oraz danymi określającymi tożsamość pracownika Urzędu, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył oraz datą opracowania. Informacje publiczne, za których przygotowanie nie pobiera się opłaty, komórka organizacyjna przekazuje wnioskodawcy, stosując postanowienia instrukcji kancelaryjnej.

Działając na podstawie art. 15 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Urząd pobiera opłaty za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 26 - parter, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres bom (at) um.lubaczow.pl

Sprawy związane z wzorem wniosku o udostępnianie informacji publicznej i wysokością opłat za udostępnianie informacji publicznych, reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2019 r. o numerze 126/2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-18 07:41
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 08:56

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-13 09:13:23