Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji dostępności

Urząd Miejski w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie pod adresem www.bip.um.lubaczow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • część dokumentów archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików została opublikowana w postaci skanów,
 • filmy i transmisje nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 2022-03-29

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magda Fusińska, iod [at] um.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 881 312 315. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Lubaczowie zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Rynek 26. Jest to budynek dwupiętrowy w zabudowie zwartej.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Rynek oraz od ul. Kazimierza Wielkiego.
  1. Do wejścia od ul. Rynek prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
  2. Do wejścia od ul. Kazimierza Wielkiego wyłącznie schody.
   Żadne z wejść nie jest  zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.
 3. W budynku nie ma windy w związku z czym dostępność korytarzy na piętrze jest utrudniona dla osób na wózkach. Na korytarzu na parterze znajdują się schody, co również stanowi barierę dla niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu przed budynkiem urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Na chwilę obecną w urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-20 11:20
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-29 08:24

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miasta Lubaczowa

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11822
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-29 08:24:00