Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej III kadencji wydane w latach 1998 - 2002

Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 4 października 2002 r.

Uchwała 178_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie warunków restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych przedsiębiorców z miasta Lubaczowa.
Uchwała 177_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 176_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie projektowanego osiedla „Mazury VI” w Lubaczowie.
Uchwała 175_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Lubaczowie.
Uchwała 174_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie przyjęcia Koncepcji Zagospodarowania Urbanistyczno-Architektonicznego pierzei przy ulicy św. Anny w Lubaczowie.
Uchwała 173_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Samorządem Mieszkańców Komitetu Osiedlowego nr 4 w Lubaczowie w zakresie zmiany przebiegu granicy pomiędzy Gminą Lubaczów a Miastem Lubaczów.
Uchwała 172_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.
Uchwała 171_XXXIX_02 z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 30 sierpnia 2002 r.

Uchwała 170_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie określenia zasad zbycia akcji imiennych, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje stanowiące własność Gminy Miejskiej w Centrum Rolniczo-Handlowym „Wschodni Rynek Hurtowy S.A.” w Jarosławiu.
Uchwała 169_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie wystąpienia ze spółki Centrum Rolniczo-Handlowe „Wschodni Rynek Hurtowy S.A.” w Przemyślu.
Uchwała 168_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lubaczowa.
Uchwała 167_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Uchwała 166_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów ze Związku Gmin Ziemi Przemyskiej.
Uchwała 165_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała 164_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok w zakresie zadań własnych.
Uchwała 163_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok w zakresie zadań własnych.
Uchwała 162_XXXVIII_02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 21 czerwca 2002 r.

Uchwała 161_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lubaczowa.
Uchwała 160_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie podziału miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 159_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwała 158_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie ustalania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 157_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie przyjęcia oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Lubaczowa.
Uchwała 156_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała 155_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.
Uchwała 154_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 153_XXXVII_02 z dnia 21 czerwca 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 7 czerwca 2002 r.

Uchwała 152_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w 2002 roku.
Uchwała 151_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.
Uchwała 150_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 149_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 148_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 147_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 146_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie wieloletniego zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Uchwała 145_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 144_XXXVI_02 z dnia 7 czerwca 2002 roku, w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

XXXV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 25 kwietnia 2002 r.

Uchwała 143_XXXV_02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY VI zlokalizowanego przy ul. Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 142_XXXV_02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, w sprawie wystąpienia o zwiększenie środków finansowych w formie subwencji na zadania oświatowe w 2002 roku.
Uchwała 141_XXXV_02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, w sprawie wystąpienia o zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie wpłat dodatków mieszkaniowych w 2002 roku.
Uchwała 140_XXXV_02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 139_XXXV_02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 138_XXXV_02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2001 rok.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 27 marca 2002 r.

Uchwała 137_XXXIV_02 z dnia 27 marca 2002 roku, w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w Gminie Miejskiej Lubaczów w 2003 roku.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 1 marca 2002r.

Uchwała 136_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy Szpitalna w Lubaczowie.
Uchwała 135_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 218_XXVIII_97 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 4 lipca 1997 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w formie gorącego posiłku.
Uchwała 134_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Miasta w Lubaczowie na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek budowlanych nr 5499 i 5500 na rzecz Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Grekokatolickiego z siedzibą w Przemyślu, ul. Basztowa 13.
Uchwała 133_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Miasta w Lubaczowie na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Grekokatolickiego z siedzibą w Przemyślu, ul. Basztowa 13.
Uchwała 132_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 114_XXXI_01 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002.
Uchwała 131_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Uchwała 130_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 129_XXXIII_02 z dnia 1 marca 2002 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2002 rok.

XXXII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 28 grudnia 2001 r.

Uchwała 128_XXXII_01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 127_XXXII_01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 126_XXXII_01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 125_XXXII_01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Uchwała 124_XXXII_01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 123_XXXII_01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2002 rok.

XXXII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 21 grudnia 2001 r

Uchwała 122_XXXII_01 z dnia 21 grudnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 121_XXXII_01 z dnia 21 grudnia 2001 roku, w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w 2001 roku.
Uchwała 120_XXXII_01 z dnia 21 grudnia 2001 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY V zlokalizowanego przy ul. Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 119_XXXII_01 z dnia 21 grudnia 2001 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY IV zlokalizowanego przy ul. Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 118_XXXII_01 z dnia 21 grudnia 2001 roku, w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

XXXI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 23 listopada 2001 r.

Uchwała 117_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
Uchwała 116_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 115_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 114_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002.
Uchwała 113_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 2002 roku.
Uchwała 112_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2002 rok.
Uchwała 111_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Uchwała 110_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 109_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała 108_XXXI_01 z dnia 23 listopada 2001 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

XXX Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 16 października 2001 r.

Uchwała 107_XXX_01 z dnia 16 października 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 106_XXX_01 z dnia 16 października 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 105_XXX_01 z dnia 16 października 2001 roku, w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Lubaczowa.

XXIX Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 28 września 2001 r.

Uchwała 104_XXIX_01 z dnia 28 września 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 103_XXIX_01 z dnia 28 września 2001 roku, w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 102_XXIX_01 z dnia 28 września 2001 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 101_XXIX_01 z dnia 28 września 2001 roku, w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała 100_XXIX_01 z dnia 28 września 2001 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2002 rok w zakresie zadań własnych.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 31 sierpnia 2001 r.

Uchwała 99_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Miasta Lubaczowa na nieodłatne zbycie nieruchomości na rzecz Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Grekokatolickiego z siedzibą w Przemyślu, ul. Basztowa 13.
Uchwała 98_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 97_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2001 roku na realizację zadań modernizacyjnych dróg gminnych.
Uchwała 96_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2001 roku na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dz. Folwarki w Lubaczowie” oraz na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Mickiewicza w Lubaczowie”.
Uchwała 95_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2001 roku na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kolektora sanitarnego Ostrowiec – Mazury” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki”.
Uchwała 94_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 93_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 92_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Lubaczowa.
Uchwała 91_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
Uchwała 90_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie ustalenia dla terenu miasta Lubaczowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ do spożycia w miejscu sprzedaży.
Uchwała 89_XXVIII_01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XXVII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 29 czerwca 2001 r.

Uchwała 88_XXVII_01 z dnia 29 czerwca 2001 roku, w sprawie powołania niestałej Komisji ds. Wprowadzenia Zmian w Statucie Miasta Lubaczowa.
Uchwała 87_XXVII_01 z dnia 29 czerwca 2001 roku, w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku.
Uchwała 86_XXVII_01 z dnia 29 czerwca 2001 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała 85_XXVII_01 z dnia 29 czerwca 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 84_XXVII_01 z dnia 29 czerwca 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.

XXVI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 23 maja 2001 r.

Uchwała 83_XXVI_01 z dnia 23 maja 2001 roku, w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy jednorodzinnej osiedla Mazury II w Lubaczowie.
Uchwała 82_XXVI_01 z dnia 23 maja 2001 roku, w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 81_XXVI_01 z dnia 23 maja 2001 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 80_XXVI_01 z dnia 23 maja 2001 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 79_XXVI_01 z dnia 23 maja 2001 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 78_XXVI_01 z dnia 23 maja 2001 roku, w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Lubaczowa.

XXV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 20 kwietnia 2001 r

Uchwała 77_XXV_01 z dnia 20 kwietnia 2001 roku, w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów – zakładu budżetowego pod nazwą „Żłobek Dzienny”.
Uchwała 76_XXV_01 z dnia 20 kwietnia 2001 roku, w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów – zakładu budżetowego pod nazwą „Żłobek Dzienny”.
Uchwała 75_XXV_01 z dnia 20 kwietnia 2001 roku, w sprawie zaliczenia ulic (dróg) na terenie miasta Lubaczowa do kategorii dróg lokalnych miejskich.
Uchwała 74_XXV_01 z dnia 20 kwietnia 2001 roku, w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wojewódzkiej nr 866.
Uchwała 73_XXV_01 z dnia 20 kwietnia 2001 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula” zlokalizowanego przy ul. Abp. Baziaka w Lubaczowie.
Uchwała 72_XXV_01 z dnia 20 kwietnia 2001 roku, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2000 rok.

XXIV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 6 kwietnia 2001 r.

Uchwała 71_XXIV_01 z dnia 6 kwietnia 2001 roku, w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Uchwała 70_XXIV_01 z dnia 6 kwietnia 2001 roku, w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów do Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej i przyjęciu statutu.
Uchwała 69_XXIV_01 z dnia 6 kwietnia 2001 roku, w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Lubaczowa.

XXIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 16 lutego 2001 r.

Uchwała 68_XXIII_01 z dnia 16 lutego 2001 roku, w sprawie uzupełnienia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2001 rok.
Uchwała 67_XXIII_01 z dnia 16 lutego 2001 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała 66_XXIII_01 z dnia 16 lutego 2001 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w 2001 roku.
Uchwała 65_XXIII_01 z dnia 16 lutego 2001 roku, w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała 64_XXIII_01 z dnia 16 lutego 2001 roku, w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Uchwała 63_XXIII_01 z dnia 16 lutego 2001 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2001 rok.

XXII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 28 grudnia 2000 r.

Uchwała 62_XXII_00 z dnia 28 grudnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu obiektów administracyjno - usługowych na osiedlu mieszkaniowym J. Słowackiego w Lubaczowie.
Uchwała 61_XXII_00 z dnia 28 grudnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawki oraz sposobu jej poboru.

XXII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 15 grudnia 2000 r.

Uchwała 60_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 59_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.
Uchwała 58_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2001 rok.
Uchwała 57_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 56_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 55_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej Lubaczów dotyczącej zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Uchwała 54_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych w 2001 roku.
Uchwała 53_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 52_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Uchwała 51_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie podatku od środków transportowych na 2001 rok.
Uchwała 50_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 49_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 48_XXII_00 z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.

XXI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 10 listopada 2000 r.

Uchwała 47_XXI_00 z dnia 10 listopada 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 46_XXI_00 z dnia 10 listopada 2000 roku, w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.
Uchwała 45_XXI_00 z dnia 10 listopada 2000 roku, w sprawie stalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 44_XXI_00 z dnia 10 listopada 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 43_XXI_00 z dnia 10 listopada 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 42_XXI_00 z dnia 10 listopada 2000 roku, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne.

XX Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 29 września 2000 r.

Uchwała 41_XX_00 z dnia 29 września 2000 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2001 rok w zakresie zadań własnych.

XIX Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 23 sierpnia 2000 r.

Uchwała 40_XIX_00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku, w sprawie nadania imienia Jana III Sobieskiego Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie przy ul. Kopernika.
Uchwała 39_XIX_00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku, w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała 38_XIX_00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku, w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
Uchwała 37_XIX_00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 36_XIX_00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 35_XIX_00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.

XVIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 30 czerwca 2000 r.

Uchwała 34_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2000 roku na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kolektora sanitarnego Ostrowiec – Mazury” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Słowackiego.
Uchwała 33_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 32_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 31_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zakup autokaru.
Uchwała 30_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 29_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie projektowanego osiedla „Mazury II” w Lubaczowie.
Uchwała 28_XVIII_00 z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości.

XVII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 26 maja 2000 r.

Uchwała 27_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 26_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie przystąpienia do spółki Centrum Rolniczo – Handlowe „Wschodni Rynek Hurtowy S.A.” w Przemyślu oraz wniesienie akcji Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 25_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kolektora sanitarnego Ostrowiec – Mazury” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej przy os. Słowackiego”.
Uchwała 24_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 23_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Miasta w Lubaczowie na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym.
Uchwała 22_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie odstąpienia od scalenia podziału nieruchomości przeznaczonych dla zespołu zabudowy jednorodzinnej osiedla Kurierów AK.
Uchwała 21_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Uchwała 20_XVII_00 z dnia 26 maja 2000 roku, w sprawie nadana imienia Przemysława Inglota Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie przy ul. Marii Konopnickiej.

XVI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała 19_XVI_00 z dnia 14 kwietnia 2000 roku, w sprawie przejęcia nieruchomości.
Uchwała 18_XVI_00 z dnia 14 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w 2000 roku.
Uchwała 17_XVI_00 z dnia 14 kwietnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 1_XIV_00 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 11 lutego 2000 roku w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 16_XVI_00 z dnia 14 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 15_XVI_00 z dnia 14 kwietnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 107_XII_99 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 14_XVI_00 z dnia 14 kwietnia 2000 roku, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 1999 rok.

XV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 16 marca 2000 r.

Uchwała 13_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa za 1999 rok.
Uchwała 12_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie przejęcia nieruchomości.
Uchwała 11_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Uchwała 10_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej.
Uchwała 9_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w 2000 roku.
Uchwała 8_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 7_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
Uchwała 6_XV_00 z dnia 16 marca 2000 roku, w sprawie składu Rady Fundacji im. Jana Pawła II.

XIV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 11 lutego 2000 r.

Uchwała 5_XIV_00 z dnia 11 lutego 2000 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Szczegółowym Zagospodarowania Przestrzennego „CENTRUM” miasta Lubaczowa.
Uchwała 4_XIV_00 z dnia 11 lutego 2000 roku, w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Lubaczów.
Uchwała 3_XIV_00 z dnia 11 lutego 2000 roku, w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Uchwała 2_XIV_00 z dnia 11 lutego 2000 roku, w sprawieustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała 1_XIV_00 z dnia 11 lutego 2000 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2000 rok.

XIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 30 grudnia 1999 r.

Uchwała 113_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska dotyczącego zamiaru zawieszenia przewozów pasażerskich na linii nr 101 Munina – Bełżec.
Uchwała 112_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin dorzecza Sanu.
Uchwała 111_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie przystąpienia do Związku Gmin dorzecza Sanu.
Uchwała 110_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała 109_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 102_XII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2000 rok.
Uchwała 108_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 99_XII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 2000 roku.
Uchwała 107_XIII_99 z dnia 30 grudnia 1999 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.

XIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 17 grudnia 1999 r.

Uchwała 106_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubaczowa.
Uchwała 105_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2000 rok.
Uchwała 104_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wysokości wynagrodzenia za udział dla osób pełniących dyżury w Miejsko - Gminnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.
Uchwała 103_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała 102_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie podatku od środków transportowych na 2000 rok.
Uchwała 101_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Uchwała 100_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 99_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych w 2000 roku.
Uchwała 98_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Lubaczowa, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.
Uchwała 97_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnego dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 96_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 95_XIII_99 z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.

XII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 5 listopada 1999 r.

Uchwała 94_XII_99 z dnia 5 listopada 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 93_XII_99 z dnia 5 listopada 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 92_XII_99 z dnia 5 listopada 1999 roku, w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Lubaczowa.

XI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 1 października 1999 r.

Uchwała 91_XI_99 z dnia 1 października 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 90_XI_99 z dnia 1 października 1999 roku, w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wojewódzkiej nr 866.
Uchwała 89_XI_99 z dnia 1 października 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 88_XI_99 z dnia 1 października 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.

X Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 27 sierpnia 1999 r.

Uchwała 87_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych dla zespołu zabudowy jednorodzinnej osiedla przy ul. Przemysłowej.
Uchwała 86_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 72_VII_99 z dnia 1 czerwca 1999 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 85_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.
Uchwała 84_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych.
Uchwała 83_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Uchwała 82_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 81_X_99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2000 rok w zakresie zadań własnych.

IX Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 28 czerwca 1999 r.

Uchwała 80_IX_99 z dnia 28 czerwca 1999 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Lubaczowa oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała 79_IX_99 z dnia 28 czerwca 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 78_IX_99 z dnia 28 czerwca 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 77_IX_99 z dnia 28 czerwca 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 76_IX_99 z dnia 28 czerwca 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 75_IX_99 z dnia 28 czerwca 1999 roku, w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

VIII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 1 czerwca 1999 r.

Uchwała 74_VIII_99 z dnia 1 czerwca 1999 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 73_VIII_99 z dnia 1 czerwca 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 72_VIII_99 z dnia 1 czerwca 1999 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.

VII Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 16 kwietnia 1999 r.

Uchwała 71_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 70_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie.
Uchwała 69_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie powołania niestałej komisji d/s Wprowadzenia Zmian w Statucie Miasta Lubaczowa.
Uchwała 68_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich oddawania w trwały zarząd.
Uchwała 67_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w Lubaczowie oznaczonych jako działki nr 2958, 3014/4, 3014/5, 3014/6, 3014/7 o łącznej powierzchni 0,3289ha.
Uchwała 66_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 65_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 64_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 63_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych dla zespołu zabudowy jednorodzinnej osiedla przy ul. Przemysłowej.
Uchwała 62_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 61_VII_99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 1998 rok.

VI Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 12 marca 1999 r.

Uchwała 60_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursów na dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
Uchwała 59_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 przy ul. Marii Konopnickiej w Lubaczowie.
Uchwała 58_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
Uchwała 57_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie.
Uchwała 56_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Płk. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.
Uchwała 55_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała 54_VI_99 z dnia 12 marca 1999 roku, w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie.

V Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 26 lutego 1999 r.

Uchwała 53_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Uchwała 52_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych dla zespołu zabudowy jednorodzinnej osiedla Kurierów AK.
Uchwała 51_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkaniowe.
Uchwała 50_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Uchwała 49_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 48_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta Lubaczowa w roku budżetowym 1999.
Uchwała 47_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1999 rok.
Uchwała 46_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pod nazwą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na Miejski Ośrodek Sportowy oraz zmiany statutu.
Uchwała 45_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie utworzenia środka specjalnego pod nazwą „Zakup żywności w Żłobku Dziennym w Lubaczowie”.
Uchwała 44_V_99 z dnia 26 lutego 1999 roku, w sprawie utworzenia środka specjalnego pod nazwą „Zakup żywności w Zespole Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie”.

IV Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 29 stycznia 1999 r.

Uchwała 43_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie ustalenia dla terenu miasta Lubaczowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.
Uchwała 42_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała 41_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała 40_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie formy organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów pod nazwą „Żłobek Dzienny”.
Uchwała 39_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie formy organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów pod nazwą „Zespół Przedszkoli Publicznych”.
Uchwała 38_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie formy organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów pod nazwą „Żłobek Dzienny”.
Uchwała 37_IV_99 z dnia 29 stycznia 1999 roku, w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości prowadzenie obsługi bankowej Gminy Miejskiej w Lubaczowie przez Bank Pekao SA I oddział Lubaczów.

III Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 30 grudnia 1998 r.

Uchwała 36_III_98 z dnia 30 grudnia 1998 roku, w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego „Oczyszczalnia ścieków”.
Uchwała 35_III_98 z dnia 30 grudnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 34_III_98 z dnia 30 grudnia 1998 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale.

III Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 18 grudnia 1998 r.

Uchwała 33_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 1999 rok.
Uchwała 32_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Uchwała 31_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1999 roku.
Uchwała 30_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie podatku od środków transportowych na 1999 rok.
Uchwała 29_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 28_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawki oraz sposobu jej poboru.
Uchwała 27_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 26_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 25_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 24_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Miasta Lubaczowa w ramach 3% planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 23_III_98 z dnia 18 grudnia 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.

II Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 27 listopada 1998 r.

Uchwała 22_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Uchwała 21_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 20_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 19_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 18_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 17_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 16_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1998 rok.
Uchwała 15_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 14_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ulicy Cichej w Lubaczowie.
Uchwała 13_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ulicy Szopena w Lubaczowie.
Uchwała 12_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zlokalizowanego w rejonie ulic Mickiewicza i Piaski w Lubaczowie.
Uchwała 11_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ulicy Niemirowskiej w Lubaczowie.
Uchwała 10_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej MAZURY III zlokalizowanego przy ulicy Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 9_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej MAZURY II zlokalizowanego przy ulicy Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 8_II_98 z dnia 27 listopada 1998 roku, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

I Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 4 listopad 1998 r.

Uchwała 7_I_98 z dnia 4 listopada 1998 roku, w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 6_I_98 z dnia 4 listopada 1998 roku, w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 5_I_98 z dnia 4 listopada 1998 roku, w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 4_I_98 z dnia 4 listopada 1998 roku, w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.

I Sesja Rady Miejskiej III kadencji w dniu 30 października 1998 r.

Uchwała 3_I_98 z dnia 30 października 1998 roku, w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 2_I_98 z dnia 30 października 1998 roku, w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 1_I_98 z dnia 30 października 1998 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Jabłońska; samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej; k.jablonska (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-04-11 10:53
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-11 23:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 23:30:20