Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2022

Data wpływu

Przedmiot wniosku

Referat prowadzący

Data odpowiedzi

Forma odpowiedzi

2022.01.05

Prośba o udostępnienie ogólnego adresu e-mail Biura Rady Miejskiej w Lubaczowie

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

2022.01.05

e-mail

2022.01.11

Wniosek dot. przesłania elektronicznej wersji projektu organizacji ruchu dla Rynku w Lubaczowie.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.04.19

ePUAP

2022.01.13

Działanie podjęte przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. - ankieta

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

2022.01.26

Wypełniono ankietę on-line

2022.01.17

Wniosek dot. pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz wykonanie przeglądów dróg i obiektów inżynierskich

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.03.03

e-mail

2022.01.19

Czy Urząd Miejski w Lubaczowie umorzył SP ZOZ podatek od nieruchomości za 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021.

Referat Podatków i Opłat

2022.01.25

e-mail

2022.01.24

dot. funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz planu operacyjnego

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.01.31

e-mail

2022.01.31

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów na realizację szkoleń dla pracowników Urzędu oraz jednostek podległych

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.02.07

e-mail

2022.01.31

Wniosek o udostęnienie informacji publicznej w zakresie liczby mieszkańców miasta uwidocznionych w deklaracjach śmieciowych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.02.01

e-mail

2022.02.02

Wniosek dot. informacji o zasadach funkcjonowania urzędu jako podmiotu JST oraz charakterystyki jego funkcjonowania pod względem odporności organizacyjnej, niezawodności i strategi zielonego marketingu

Sekretarz Miasta

2022.02.07

Wypełniono ankietę on-line

2022.02.03

Wniosek dot. funkcjonowania młodzieżowej strategii miasta

Referat Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2022.02.03

Wniosek dot. uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji na fotowoltaikę i pompy ciepła na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2022.02.09

Wniosek dot. publicznego transportu zbiorowego, ew. kompleksowych badań ruchu, polityki transportowej i rowerowej w gminie, parkowania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.03.03

e-mail

2022.02.09

Wniosek o udostępnienie kompletnych ofert złożonych w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.10

e-mail

2022.02.10

Wniosek o udostępnienie wszystkich ofert wraz załącznikami złożonych w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.10

e-mail

2022.02.10

Wniosek o udostępnienie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia lub Urzędowego Poświadczenia Doręczenia wszystkich ofert w postępowaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych"

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.10

e-mail

2022.02.15

Wniosek o udostępnienie kompletnych ofert złożonych w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.15

e-mail

2022.02.21

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planów urządzenia lasów na terenie gminy

Sekretarz Miasta

2022.03.01

e-mail

2022.02.25

Wniosek dot. postępowań o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dot. przedsięwzięć o mocy od 0,9 MW włącznie (900kW) i bez podanej mocy, w postaci:

 • elektrowni wiatrowych,
 • elektrowni fotowoltaicznych,
 • magazynów energii elektrycznej,
 • innych elektrowni/elektrociepłowni

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.03.11

Poczta tradycyjna

2022.03.04

Wniosek o udostępnienie informacji o prowadzonych obecnie postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy od 2017 roku do chwili obecnej.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2022.03.21

Wniosek dot. funkcjonowania młodzieżowej rady miasta (od którego roku, ile trwa kadencja, proces wyboru młodzieżowych radnych, procedura uzupełniania składu młodzieżowej rady, aktywność młodzieżowej rady w okresie SARS-CoV-2, hybrydowe posiedzenia rady, oraz Statut młodzieżowej rady oraz ordynacja wyborcza tego organu).

Referat Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2022.03.28

Wniosek dot. powołania Inspektora Danych Osobowych oraz CSIRT

Sekretarz Miasta

2022.03.31

e-mail

2022.03.30

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonawców umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym naliczono karę umowną

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.04.11

e-mail

2022.04.04

Wniosek o udostępnienie pisma z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na podstawie, którego oferta firmy Master została odrzucona.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.04.5

e-mail

2022.04.07

Wniosek dot. walki z uzależnieniami młodzieży od Internetu

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.04.21

e-mail

2022.04.07

Wniosek o udostępnienie listy zawierającej dany sklepów i restauracji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na detalicznym obrocie napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% na terenie Gminy.

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.05.10

Pocztą tradycyjną

2022.04.29

Wniosek o udostępnienie kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej z tematu 3.4 "Zagospodarowanie przestrzenne do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.05.17

ePUAP

2022.05.09
 1. Gdzie Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej?
 2. Dołączenie skanów źródłowych dokumentów księgowych (faktur VAT) za ostatni okres rozliczeniowy.
 3. Podanie danych kontaktowych Urzednika (Wydziału lub Spółki Komunalnej), który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy z coroczną poprawą efektywności energetycznej.
 4. Kto jest właścicielem instalacji gazowej właściwej miejscowo dla terenu gminy?
Sekretarz Miasta2022.05.17e-mail
2022.05.18Wniosek o udostępnienie umów na świadczenie obsługi prawnej Urzędu Miasta w Lubaczowie w przeciągu ostatnich trzech lat od dnia złożenia niniejszego wniosku.Sekretarz Miasta2022.05.24e-mail

2022.06.14

Wniosek o udostępnienie kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej z tematu 1.5 "Adresy" do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
W przypadku zlecenia zgłoszenia firmie zewnętrznej, również umocowania prawnego do świadczenia usług danych przestrzennych z ww. tematu (kopia umowy i upoważnienia do dokonania zgłoszenia).

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.07.01

ePUAP

2022.07.04

Czy gmina posiada kąpieliska?

Sekretarz Miasta

2022.07.05

e-mail

2022.07.11

Wniosek dot. wdrożenia i funkcjonowania Elektronicznej Ewidencji Dróg oraz zarządzania drogami.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.07.22

e-mail

2022.07.14

Wniosek dot.:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących adresatami obowiązujących decyzji administracyjnych,
 • wysokość opłaty rocznej, jaką byli zobowiązani usiścić przedsiębiorcy telekomunikacyjni na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych,
 • łącznej wysokości, należnego za 2022 rok dla tutejszej gminy, podatku od nieruchomości w części dot. budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Podatków i Opłat

2022.07.27

e-mail

2022.07.21

Czy na terenie Państwa Jednostki Samorządu Terytorialnego funkcjonuje młodzieżowa rada JST?

Sekretarz Miasta

2022.07.27

e-mail

2022.07.25

Wniosek dot. podania listy szkół i przedszkoli na terenie gminy, które wykonują lub wykonywały szczepienia swoich podopiecznych przeciwko COVID-19, oraz imion i nazwisk, a także nazw funkcji publicznej osób, które były zaangażowane w imieniu szkół i przedszkoli w szczepienia swoich podopiecznych.
Szczepionką której firmy szczepiono dzieci w placówkach?

Sekretarz Miasta

2022.07.28

e-mail

2022.08.16

Czy w mieście funkcjonuje dedykowany program/strategia dla młodzieży? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego.

Jakie wydarzenia skierowane bezpośrednio dla młodzieży organizowały/współorganizowały/objęły patronatem władze miejskie od roku 2015 r.?

Czy w Urzędzie Miasta/Gminy powołany został pełnomocnik Prezydenta Miasta/Burmistrza/Wójta właściwy do spraw młodzieży? W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wyszczególnienie głównych działań przez niego podjętych od czasu jego powołania.

Czy Rada Miejska wyraziła zgodę na powołanie w trybie art. 5b ust. 2 Młodzieżowej Rady Miasta lub innego organu o podobnym charakterze? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego i danych dotyczących wysokości budżetu Młodzieżowej Rady Miasta od czasu jej powołania, a także wyszczególnienia głównych działań przez nią podjętych od 2015 r.

Czy w mieście funkcjonuje młodzieżowy budżet obywatelski? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego i przekazanie danych dotyczących dysponenta środków i wysokości młodzieżowego budżetu obywatelskiego od czasu jego powołania.

Jakie działania podjęły władze miejskie od 2015 r. w celu wsparcia działalności samorządów uczniowskich?

Biuro Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2022.09.06

Wniosek dot. zapewnienia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz wykonania audytu na zgodność z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnumi potrzebamii, prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Inspektor Ochrony Danych

2022.09.14

e-mail

2022.09.10

Wniosek dot. transportu kolejowego oraz autobusowego, a także finansowania i dofinansowania wspomnianych środków transportu.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.10.12

e-mail

2022.09.14

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wydanych oraz tych dla których toczy się postępowanie w związku z wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji farm fotowoltaicznych (również zajmujących obszar mniejszy niż 1 ha) i farm wiatrowych realizowanych na terenia miasta Lubaczów.

Udostępnienie informacji na temat gruntów będących we władaniu miasta (obecnie wydzierżawione oraz działki, które mogą być potencjalnie wydzierżawione) oraz informację na temat istnienia ewentualnych spólnot gruntowych wsi oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Udostępnienie informacji w zakresie obowiązujących na terenie miasta Lubaczów Miesjcowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań ii Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.09.27

ePUAP

2022.09.19

Wniosek dot. wykonawców umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym naliczono karę umowną w okresie od 01.02.2022 r. do 30.07.2022 r.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.09.27

e-mail

2022.09.28

Czy Rada Miasta podjęła uchwałę o przygotowaniu przez burmistrza projektu tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materialów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.09.28

e-mail

2022.10.04

Wniosek o udostępnienie informacji w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego w swoich czynnościach.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.10.17

Wypełniono ankietę on-line.

2022.10.17

Wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej poprzez wypełnienie i odesłanie drogą mailową załączonej ankiety na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Państwa gminie.

Biuro Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2022.10.24

Wniosek dot. udostępnienia aktualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji - w odniesieniu do całości obszaru podlegającego zabezpieczeniu na Państwa terenie (obszar miasta/gminy z wyłączeniem terenów parku krajobrazowego i narodowego oraz terenów, na których prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej).

Sekretarz Miasta

2022.10.28

e-mail

2022.11.03

Czy w okresie pomiędzy 01.01.2000 r. a 29.10.2022 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył w Państwa gminie osobę pełniącą funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących wyznaczenia osoby pełniącej funkcję wójta w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta lub w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu funkcji wójta.

Sekretarz Miasta

2022.11.04

e-mail

2022.11.15

Wniosek o udostępnienie dokumentacji dotyczącej ustalenia herbu, pieczęci, flagi, banneru, sztandaru i innych znaków miasta (w tym logotypu), w tym podjętych stosownych uchwał przez radę miasta oraz korespondencji w tej sprawie z Komisją Heraldyczną przy MSWiA.

Sekretarz Miasta

2022.11.28

ePUAP

2022.11.25

Wniosek dot. realizacji usługi dla mieszkańców w postaci teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa

Sekretarz Miasta

2022.12.05

e-mail

2022.11.29

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych:

 • Liczbę, nazwę i status prawny (podmiot prywatny czy publiczny) podmiotów startujących w kolejnych przetargach na usługi związane z wywozem śmieci w latach 2013-2018
 • Nazwy podmiotów z którymi zostały zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz okres obowiązywania tych umów w latach 2013-2018
 • Liczbę gospodarstw domowych, z których odbierane były odpady komunalne (liczba punktów odbioru) w latach 2013-2018
 • Całkowity koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2018

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.12.12

e-mail

2022.12.01

 1. Czy w 2022 roku gmina miała kąpieliska zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne?
 2. Jeżeli tak, to proszę o przesłanie skanu uchwał na rok 2022 wymaganych zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2022.12.05

e-mail

2022.12.09

 1. W jakich latach funkcjonował/funkcjonuje w Państwa gminie budżet obywatelski (partycypacyjny)?
 2. Jaka była wysokość puli środków do dyspozycji mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach?
 3. Jaka była liczba wniosków/projektów zgłaszanych przez mieszkańców w poszczególnych latach do budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?
 4. Jaki był średni koszt projektu zgłoszonego przez mieszkańców w poszczególnych latach do budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?
 5. Czy przed 2018 rokiem w Państwa gminie przepisy umożliwiały zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców?
 6. Ile inicjatyw uchwałodawczych wnieśli mieszkańcy w poszczególnych latach.
 7. Czy uchwalona została uchwała regulująca zasady i tryb wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców? W którym roku?
 8. Ilu mieszkańców zgłosiło swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy w każdym z poszczególnych lat?

Sekretarz Miasta

2022.12.15

e-mail

2022.12.14

Wniosek o udostępnienie poprzez usługę pobierania zbioru danych przestrzennych dla planów miejscowych oraz zbioru danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.12.30

ePUAP

2022.12.19

Wniosek dot. przeprowadzenia audytu wewnętrznego w latach 2021 - 2022 przez firmy:

 • Mariusz Replewicz (Kancelaria Gospodarcza),
 • Togatus - Audyt i Restrukturyzacja sp. z o.o.

Sekretarz Miasta

2022.12.23

e-mail

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2022-01-05 08:07
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-05 08:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4479
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-30 09:47:55