Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej V kadencji wydane w latach 2006 - 2010

Rejestr uchwał V kadencji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

LV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 10 listopada 2010 r.

Uchwała 750/LV/2010 z dnia 10 listopada 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 749/LV/2010 z dnia 10 listopada 2010r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.
Uchwała 748/LV/2010 z dnia 10 listopada 2010r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Uchwała 747/LV/2010 z dnia 10 listopada 2010r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

LIV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 października 2010 r.

Uchwała 746/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II".
Uchwała 745/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 1134 o powierzchni 0,0927 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Sportowej.
Uchwała 744/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działek ozn. ewid. nr 3438/18 i 3416/12 o łącznej powierzchni 0,0067 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Jana Kochanowskiego.
Uchwała 743/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała 742/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 741/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 740/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 739/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 738/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SUDEL" w Lubaczowie
Uchwała 737/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała 736/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Uchwała 735/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Leśnej w Lubaczowie".
Uchwała 734/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 733/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 732/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 731/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 730/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 729/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 728/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała 727/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 726/LIV/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów".

LIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 29 września 2010 r.

Uchwała 725/LIII/2010 z dnia 29 września 2010r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczów w latach 2007 - 2013.
Uchwała 724/LIII/2010 z dnia 29 września 2010r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 723/LIII/2010 z dnia 29 września 2010r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała 722/LIII/2010 z dnia 29 września 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego.
Uchwała 721/LIII/2010 z dnia 29 września 2010r., w sprawie zmiany uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów.

LII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 10 września 2010 r.

Uchwała 720/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 719/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała 718/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 717/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 716/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubaczowa.
Uchwała 715/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 714/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 713/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działek ozn. ewid. nr 3438/30 i 3438/32 o łącznej powierzchni 0,0212 ha położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Matejki.
Uchwała 712/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 650/6 o powierzchni 0,0211 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Uchwała 711/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 710/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubaczowa za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
Uchwała 709/LII/2010 z dnia 10 września 2010r., w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Lubaczów i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

LI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 30 lipca 2010 r.

Uchwała 708/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Lubaczów a Województwem Podkarpackim określającej szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach trzeciej osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Uchwała 707/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 4734/3, nr 4734/4, nr 4734/5, nr 4734/7 położonych przy ul. Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 706/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/XLV/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie podziału Miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.
Uchwała 705/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała 704/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 703/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 702/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała 701/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubaczowa za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
Uchwała 700/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 699/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 687/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 czerwca 2010 roku.
Uchwała 698/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 697/LI/2010 z dnia 30 lipca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

L Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 8 lipca 2010 r.

Uchwała 696/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 695/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 694/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów".
Uchwała 693/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 692/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 691/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 690/L/2010 z dnia 8 lipca 2010r., w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubaczowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie.

XLIX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 23 czerwca 2010 r.

Uchwała 689/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie zaopiniowania projektu pn. "Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej" będącego I etapem studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu, w zakresie wyznaczenia obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.
Uchwała 688/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 687/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 ro.
Uchwała 686/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., ww sprawie wyraŜenia woli przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 685/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2009 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 684/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2009 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Uchwała 683/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 682/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 681/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie wyrażena zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2022/79 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Baziaka na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 680/XLIX/2010 z dnia 23 czerwca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 5343 o powierzchni 0,0724 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 19 czerwca 2010 r.

Uchwała 679/XLVIII/2010 z dnia 19 czerwca 2010r., w sprawie uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

XLVII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 26 maja 2010 r.

Uchwała 678/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 677/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Wykonanie kotłowni gazowej w części istniejących pomieszczeń kotłowni węglowej budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie".
Uchwała 676/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 675/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 674/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 673/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 672/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/XIX/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 kwietnia 2004 r.w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubaczów na obwody do głosowania.
Uchwała 671/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 670/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 669/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 668/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną.
Uchwała 667/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 418 o powierzchni 1,0012 ha położonej w Lubaczowie przy ogródkach działkowych.
Uchwała 666/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2586 o powierzchni 16,7 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Kopernika.
Uchwała 665/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2206/11 o powierzchni 0,0102 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Nowej.
Uchwała 664/XLVII/2010 z dnia 26 maja 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2703/4 położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny na rzecz użytkownika wieczystego.

XLVI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Uchwała 663/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 662/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok.
Uchwała 661/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 660/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała 659/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubaczów na stałe obwody głosowania.
Uchwała 658/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3380 o powierzchni 0,0741 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Rzecznej.
Uchwała 657/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 656/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 655/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 654/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 5397 o powierzchni 0,0141 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej.
Uchwała 653/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 652/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała 651/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2010 rok.
Uchwała 650/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 649/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 648/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2009 rok.

XLV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 31 marca 2010 r.

Uchwała 647/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.
Uchwała 646/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej.
Uchwała 645/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 644/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 643/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie nadania nazw ulicom w Lubaczowie.
Uchwała 642/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Uchwała 641/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka nr 3575/40 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 3540.
Uchwała 640/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu działek ozn. ewid. nr 2299/12 i 2283/3 o łącznej powierzchni 0,0135 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia.
Uchwała 639/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o powierzchni 19 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 638/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 637/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o powierzchni 19 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 636/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 635/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości.
Uchwała 634/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2010 rok.
Uchwała 633/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2010 rok.
Uchwała 632/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2010 rok.
Uchwała 631/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Uchwała 630/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 629/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 628/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie określenia zasad zbycia udziału w Zakładzie Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Stalowej Woli przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 627/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 626/XLV/2010 z dnia 31 marca 2010r., przystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

XLIV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 24 lutego 2010 r.

Uchwała 625/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie nadania nazwy Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie, ul. Słowackiego 16.
Uchwała 624/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.
Uchwała 623/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 622/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała 621/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała 620/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 3575/58 o powierzchni 0,0150 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słoneczna.
Uchwała 619/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 618/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 617/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 5102/19 o pow. 2000 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej - parking.
Uchwała 616/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działek ozn. ewid. nr 3390 i 3410/5 o łącznej pow. 134 m2 położonych w Lubaczowie przy ul. Rzeczna.
Uchwała 615/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 5521/3 o powierzchni 15 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Władysława Jagiełły.
Uchwała 614/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2706 o pow. 21 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała 613/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o pow. 35 m2 położonej w Lubaczowie przy ul.Norwida.
Uchwała 612/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2978/38 o pow. 25 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała 611/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2706 o pow. 15 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała 610/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2704 o pow. 11 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Targowej.
Uchwała 609/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,gruntu części działki ozn. ewid. nr 2681/2 o pow. 5 m2 położonej w Lubaczowie przy ul.Św. Anny.
Uchwała 608/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3575/58 o pow. 0,2150 ha położonej. w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej.
Uchwała 607/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka nr 2699 położonej w Lubaczowie przy u. Konery na rzecz właściciela przyległej działki nr 2701/1.
Uchwała 606/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci oznaczonych jako działki : nr 3200/22, 3200/25, 3200/26, 3200/27, 3200/28, 3200/29, 3200/30, 3200/31, 3200/32, 3200/33, 3200/34, 3200/35 położonych w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 605/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 604/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała 603/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów".
Uchwała 602/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 601/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 600/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.

XLIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 20 stycznia 2010 r.

Uchwała 599/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości działki ozn. ewid. nr 1515 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Przemysłowej, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 28933 na rzecz jej współwłaściciela.
Uchwała 598/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 597/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 596/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 595/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2010r.
Uchwała 594/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2010 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów ”.
Uchwała 593/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieŜy pomocy w formie gorącego posiłku.
Uchwała 592/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Lubaczów – projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała 591/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., w sprawie ustalenia regulaminu funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów
Uchwała 590/XLIII/2010 z dnia 20 stycznia 2010r., Uchwała budżetowa.

XLII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 29 grudnia 2009 r.

Uchwała 589/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.,w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubaczowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie.
Uchwała 588/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 587/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 586/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 585/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 584/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 583/XLII/2009 z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.

XLII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 22 grudnia 2009 r.

Uchwała 582/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wyboru banku na obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 581/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 580/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.
Uchwała 579/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie zmiany statutu Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 578/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie zmiany uchwały nr 203/XVII/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 6 luty 2008 r. w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli w Lubaczowie.
Uchwała 577/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 576/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 575/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 574/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 573/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 572/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 571/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 570/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 569/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 568/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym ,działki położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego l, ozn. ewid. nr 3397 o pow. 0,0222 ha.
Uchwała 567/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie wyboru Młodzieżowej Rady Miasta
Uchwała 566/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała 565/XLII/2009 z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2010 rok.

XLI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 25 listopada 2009 r.

Uchwała 564/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 563/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 562/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie sprzedaży gazociągu w mieście Lubaczów, przy ul. Przemysłowej.
Uchwała 561/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 560/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 559/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczów w latach 2007 - 2013.
Uchwała 558/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 557/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 556/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2439 położonej w Lubaczowie przy ul. B. Chrobrego na rzecz właściciela przyległej działki nr 2438.
Uchwała 555/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2439 położonej w Lubaczowie przy ul. B. Chrobrego na rzecz właściciela przyległej działki nr 2438.
Uchwała 554/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 2698 o powierzchni 4m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 553/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 2706 o powierzchni 15m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 552/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 551/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
Uchwała 550/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 549/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Uchwała 548/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 547/XLI/2009 z dnia 25 listopada 2009r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.

XL Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 28 października 2009 r.

Uchwała 546/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 545/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 544/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 543/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 542/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała 541/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 540/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki położonej w Lubaczowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego a ozn. ewid. Nr 3375 o powierzchni 0,0450 ha.
Uchwała 539/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej a ozn. ewid. Nr 5397 o powierzchni 0,0399 ha.
Uchwała 538/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 650/3 o pow. 0,0742 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Płk Dąbka na rzecz właściciela przyległej działki nr 650/2.
Uchwała 537/XL/2009 z dnia 28 października 2009r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 30 września 2009 r.

Uchwała 536/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 535/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3200/22 o powierzchni 0,0042 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 534/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3200/9 o powierzchni około 2,0000 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 533/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3200/9 o powierzchni około 1,0000 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 532/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 531/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 530/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 529/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Okrężnej a ozn. ewid. Nr 4976/26 o powierzchni 0,0198 ha.
Uchwała 528/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy granicy z obiektem Bałaje a ozn. ewid. Nr 1513 o powierzchni 0,7340 ha.
Uchwała 527/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Boczna Mazury a ozn. ewid. Nr 4775/3 o powierzchni 0,1408 ha.
Uchwała 526/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki położonej w Lubaczowie przy granicy z obiektem Dąbków a ozn. ewid. Nr 1140 o powierzchni 1,1970 ha.
Uchwała 525/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Korzeniowskiego a ozn. ewid. nr 2115/3 o powierzchni 0,1000 ha.
Uchwała 524/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5343 o powierzchni 0,0292 ha.
Uchwała 523/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5343 o powierzchni 0,0292 ha.
Uchwała 522/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki ozn. ewid. Nr 2706 o powierzchni 10 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała 521/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała 520/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 519/XXXIX/2009 z dnia 30 września 2009r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 02 września 2009 r.

Uchwała 518/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 517/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 516/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2009 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Lubaczowie”.
Uchwała 515/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 514/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 513/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 512/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 511/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 510/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 509/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5501 położonej w Lubaczowie przy ul. Pod Borem na rzecz właściciela przyległej działki nr 5503.
Uchwała 508/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Uchwała 507/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwała 506/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3976/1 o powierzchni 0,1949 ha położonej na zapleczu ul. Orzeszkowej w Lubaczowie.
Uchwała 505/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 504/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 503/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 502/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwała 501/XXXVIII/2009 z dnia 02 września 2009r., w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubaczowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 czerwca 2009 r.

Uchwała 500/XXXVII/2009 z dnia 27 czerwca 2009r., w sprawie podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy miastem Sobrance (Republika Słowacka) a miastem Lubaczów.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 24 czerwca 2009r.

Uchwała 499/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 497/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 496/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2008 rok Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 495/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2008 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł.Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 494/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 493/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula” zlokalizowanego przy ul. Abpa Baziaka w Lubaczowie.
Uchwała 492/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Myśliwskiej w Lubaczowie.
Uchwała 491/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Handlowej w Lubaczowie.
Uchwała 490/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 489/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Korzeniowskiego a ozn. ewid. Nr 2115/3 o powierzchni 0,2605 ha.
Uchwała 488/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej a ozn. ewid. Nr 3575/58 o powierzchni 1,0010 ha.
Uchwała 487/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 2069/1 położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2070/1.
Uchwała 486/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała 485/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie określenia przypadków obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze.
Uchwała 484/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczowie.

XXXV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 maja 2009 r.

Uchwała 483/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów” i upoważnienia do złożenia wniosku.
Uchwała 482/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 481/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 480/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009r.
Uchwała 479/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 478/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009r.
Uchwała 477/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 476/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 475/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego.
Uchwała 474/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działek ozn. ewid. nr: 2676/2 i 2677/2 położonych w Lubaczowie przy ul. Świętej Anny, oraz działek ozn. ewid. nr: 2661/3 i 2661/8 położonych w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Uchwała 473/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2178/1 położonej w Lubaczowie przy ul. Partyzantów na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Uchwała 472/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 471/XXXV/2009 z dnia 27 maja 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Uchwała 470/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5102/3 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej na rzecz właściciela przyległej działki nr: 5405/1.
Uchwała 469/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 468/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 467/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 466/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 465/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Uchwała 464/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubaczowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie.
Uchwała 463/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5102/8 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej na rzecz właściciela przyległych działek nr: 2386/3 i 2387/4.
Uchwała 462/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5102/4 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej na rzecz właściciela przyległych działek nr 5406/2, 2367/5, 2368/5, 5405/3.
Uchwała 461/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek położonych w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia a ozn. ewid. Nr 2299/10 i 2333/2 o łącznej powierzchni 0,0112 ha.
Uchwała 460/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2388/4 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej na rzecz właściciela przyległej działki nr 2387/4.
Uchwała 459/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2937/8 położonej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 2580/2.
Uchwała 458/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie ustalenia planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 457/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009r.
Uchwała 456/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009r.
Uchwała 455/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009r.
Uchwała 454/XXXIV/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2008 rok.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 25 marca 2009 r.

Uchwała 453_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Uchwała 452_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy dróg wojewódzkich na terenie Miasta Lubaczowa.
Uchwała 451_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała 450_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 654 o powierzchni 0,1097 ha położonej na zapleczu ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie.
Uchwała 449_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3000/2 o powierzchni 0,0657 ha położonej na zapleczu ul. Mjr Hubala w Lubaczowie.
Uchwała 448_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) a ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 0,0024 ha.
Uchwała 447_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5343 o powierzchni 0,0305 ha.
Uchwała 445_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działek położonych w Lubaczowie przy Nowa a ozn. ewid. Nr 2206/26, 5263/1, 5273/1, 5273/2, 5273/3 i 5283/8 o łącznej powierzchni 0,0126 ha.
Uchwała 444_XXXIII/2009 z dnia 25 marca 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działek ozn. ewid. Nr 2705 i 2706 o łącznej powierzchni 37,5 m² położonych w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Krótkiej.

XXXII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 25 lutego 2009 r.

Uchwała 443/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Uchwała 442/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 441/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Lubaczów – projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała 440/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2009 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów”.
Uchwała 439/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 438/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 437/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2009r.
Uchwała 436/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 435/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wstrzymania wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 434/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 433/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 432/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 431/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 430/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 650/9 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk Dąbka na rzecz właściciela przyległej działki nr 650/11
Uchwała 429/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek położonych w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego a ozn. ewid. Nr 3416/9 i 3438/14 o łącznej powierzchni 0,0063 ha.
Uchwała 428/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Grota Roweckiego a ozn. ewid. nr 5049 o powierzchni 0,0077 ha.
Uchwała 427/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Kopernika a ozn. ewid. nr 2586 o powierzchni 15,1 m².
Uchwała 426/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki ozn. ewid. Nr 2530/2 o powierzchni 0,0020 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Jasna.
Uchwała 425/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) a ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 0,0024 ha.
Uchwała 424/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Mickiewicza a ozn. ewid. nr 1442/1 o powierzchni 0,0139 ha.
Uchwała 423/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sienkiewicza a ozn. ewid. nr 3650 o powierzchni 0,0124 ha.
Uchwała 422/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Uchwała 421/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 420/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 650/9 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk Dąbka na rzecz właściciela przyległej działki nr 650/10.
Uchwała 419/XXXII/2009 z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Lubaczowa na 2009 rok.

XXXI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 28 stycznia 2009 r.

Uchwała 418/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych „Pod Borem” przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.
Uchwała 417/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 416/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 415/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK a ozn. ewid. nr 3131 o powierzchni 0,0541 ha.
Uchwała 414/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki położonej w Lubaczowie przy ul. Rzeczna a ozn. ewid. nr 3380 o powierzchni 0,0741 ha.
Uchwała 413/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5343 o powierzchni 0,0300 ha.
Uchwała 412/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NIEMIROWSKA II w Lubaczowie.
Uchwała 411/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Piaskowej.
Uchwała 410/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 409/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała 408/XXXI/2009 z dnia 28 stycznia 2009r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

XXX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 22 i 29 grudnia 2008 r.

Uchwała 407/XXX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo - składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 406/XXX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 405/XXX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 404/XXX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 403/XXX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 402/XXX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 401/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 400/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 399/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 398/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 397/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 396/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 289/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Uchwała 395/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2009 rok.
Uchwała 394/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 393/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 392/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Lubaczowa".
Uchwała 391/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1673 położonej w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej na rzecz właściciela przyległej działki nr 1686/2.
Uchwała 390/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. Nr 5102/19 o powierzchni 0,0003 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 389/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 654 położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 657.
Uchwała 388/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 387/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie przyjęcia Programy Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta Lubaczowa na lata 2009 - 2010.
Uchwała 386/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 -2010.
Uchwała 385/XXX/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009rok.

XXIX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 26 listopada 2008 r.

Uchwała 384/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WZGÓRZE ZAMKOWE” - Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
Uchwała 383/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
Uchwała 382/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 381/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 380/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 379/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 378/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 377/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 376/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2009 r.
Uchwała 375/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2009r.
Uchwała 374/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 373/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 372/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 371/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 370/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 369/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 368/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
Uchwała 367/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas- Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 366/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.
Uchwała 365/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 364/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Uchwała 363/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 362/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dotyczącej dzierżawy nieruchomości, sprzętu i urządzeń służących do zaopatrzenia mieszkańców w wodę i do odbioru ścieków przy zastosowaniu trybu bezprzetargowego.
Uchwała 361/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego a ozn. ewid. Nr 3027/1 o powierzchni 0,0128 ha.
Uchwała 360/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 359/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Uchwała 358/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała 357/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 356/XXIX/2008 z dnia 26 listopada 2008r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 29 października 2008 r.

Uchwała 355/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 354/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 353/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzne.
Uchwała 352/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych „Pod Borem” przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.
Uchwała 351/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 350/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 349/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek położonych w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego a ozn. ewid. Nr 3416/15 i 3438/21 o łącznej powierzchni 0,0071 ha.
Uchwała 348/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działek położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5399 i 5402 o łącznej powierzchni 0,0980 ha.
Uchwała 347/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działek położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5343 i 5399 o łącznej powierzchni 0,0277 ha.
Uchwała 346/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4359/47 o powierzchni 0,1079 ha położonej na osiedlu przy ul. Niemirowskiej w Lubaczowie.
Uchwała 345/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Uchwała 344/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
Uchwała 343/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 342/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 341/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 340/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 339/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 338/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego.
Uchwała 337/XXVIII/2008 z dnia 29 października 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.

XXVII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 26 września 2008 r.

Uchwała 336/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 335/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 334/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 333/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 332/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 331/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 330/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 329/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 5472/1, nr 5472/2, nr 5472/3, nr 5472/4, nr 6472/5 położonych przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
Uchwała 328/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 327/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 207/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 326/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WZGÓRZE ZAMKOWE” - Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Uchwała 325/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
Uchwała 324/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) a ozn. ewid. nr 2022/3 o powierzchni 0,0024 ha.
Uchwała 323/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Władysława Jagiełły a ozn. ewid. nr 5183/42 o powierzchni 0,0056 ha.
Uchwała 322/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) a ozn. ewid. nr 2022/3 o powierzchni 0,0024 ha.
Uchwała 321/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy granicy z obrębem Dąbków a ozn. ewid. Nr 1138 o powierzchni 0,7000 ha.
Uchwała 320/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego a ozn. ewid. Nr 3375 o powierzchni 0,0821 ha.
Uchwała 319/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek położonych w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia a ozn. ewid. Nr 2248/2 i 2299/3 o łącznej powierzchni 0,0159 ha.
Uchwała 318/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sportowej a ozn. ewid. Nr 1138 o powierzchni 0,0541 ha.
Uchwała 317/XXVII/2008 z dnia 26 września 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.

XXVI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 sierpnia 2008 r.

Uchwała 316/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 315/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 314/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 313/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie użytkowania wieczystego działki ozn. ewid. nr 2545/8 i sprzedaż komórki posadowionej na powyższej działce położonej w Lubaczowie przy ul. Rynek.
Uchwała 312/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości, działki ozn. ewid. nr 1515 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Przemysłowej.
Uchwała 311/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 310/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 1361 położonej w Lubaczowie przy ul. Piaski na rzecz właściciela sąsiednich działek nr 1401, 1402, 1403.
Uchwała 309/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3575/49 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. 3 Maja na rzecz właściciela przyległej działki nr 3559.
Uchwała 308/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 307/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo - składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 306/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 305/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 304/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 303/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 302/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 301/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała 300/XXVI/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

XXV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 4 sierpnia 2008r.

Uchwała 299/XXV/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 298/XXV/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 297/XXV/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 296/XXV/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 295/XXV/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r., w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Lubaczów projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Uchwała 294/XXV/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r., w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Lubaczów projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

XXIV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 30 czerwca 2008 r.

Uchwała 293/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., ww sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 292/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 291/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 290/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 289/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 288/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 287/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 286/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2008 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów – Przemysłowa II, Mazury II, Partyzantów”.
Uchwała 285/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 284/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 283/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 282/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej a ozn. ewid. nr 3575/58 o powierzchni 0,0200 ha.
Uchwała 281/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała 280/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki ozn. ewid. nr 2669/3 położonej w Lubaczowie przy ul. Konery na rzecz właściciela przyległej działki nr 2668/5.
Uchwała 279/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki ozn. ewid. nr 1673 położonej w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej na rzecz właściciela przyległej działki nr 1688.
Uchwała 278/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwała 277/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 5332 o powierzchni 0,0648 ha położonej przy ul. Orzeszkowej w Lubaczowie.
Uchwała 276/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki ozn. ewid. nr 1673 położonej w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej na rzecz właściciela przyległej działki nr 1687.
Uchwała 275/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego.
Uchwała 274/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej a ozn. ewid. Nr 5343 o powierzchni 0,0277 ha.
Uchwała 273/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia a ozn. ewid. nr 2265/2 i 2299/7 o łącznej powierzchni 0,0119 ha.
Uchwała 272/XXIV/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.

XXIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji dniu 28 maja 2008 r.

Uchwała 271/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 270/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Lubaczowa do kategorii dróg gminnych.
Uchwała 269/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 268/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała 267/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2007 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 266/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2007 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Uchwała 265/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 264/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie .
Uchwała 263/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 262/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 261/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 260/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 259/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 258/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Boczna Mazury a ozn. ewid. nr 4775/3 o powierzchni 0,1500 ha.
Uchwała 257/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. Nr 2706 o powierzchni 0,0010 ha położonej w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Krótkiej.
Uchwała 256/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej części działki położonej w Lubaczowie przy oczyszczalni ścieków a ozn. ewid. Nr 3575/58 o powierzchni 6,5585 ha.
Uchwała 255/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwała 254/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki ozn. ewid. nr 2375/29 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej na rzecz właściciela przyległej działki nr 2371/6.
Uchwała 253/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 252/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r.
Uchwała 251/XXIII/2008 z dnia 28 maja 2008r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

XXII Sesja Rady Miejskiej V kadencji dniu 20 maja 2008 r.

Uchwała 250/XXII/2008 z dnia 20 maja 2008r., w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów – Mazury II, Partyzantów, Kopernika, Przemysłowa II, Piaski” i upoważnienia do złożenia wniosku.
Uchwała 249/XXII/2008 z dnia 20 maja 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 248/XXII/2008 z dnia 20 maja 2008r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Uchwała 247/XXII/2008 z dnia 20 maja 2008r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 246/XXII/2008 z dnia 20 maja 2008r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 245/XXII/2008 z dnia 20 maja 2008r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

XX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 7 maja 2008 r.

Uchwała 244/XXI/2008 z dnia 07 maja 2008r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Uchwała 243/XXI/2008 z dnia 07 maja 2008r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała 242/XXI/2008 z dnia 07 maja 2008r., w sprawie nadania statutu Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.

XX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Uchwała 241/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 240/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3239/29 o powierzchni 0,1578 ha położonej przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 239/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3632 o powierzchni 0,0519 ha i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3635/13 o powierzchni 0,0053 ha położone przy ul. 3 Maja w Lubaczowie.
Uchwała 238/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 206/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 237/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 236/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 235/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej części działki położonej w Lubaczowie przy ogródkach działkowych a ozn. ewid. nr 418 o powierzchni 1,0012 ha.
Uchwała 234/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej działki ozn. ewid. nr 2206/7 położonej w Lubaczowie przy ul. Nowej na rzecz właściciela przyległej działki nr 2500.
Uchwała 233/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego a ozn. ewid. nr 2978/38 o powierzchni 0,0021 ha.
Uchwała 232/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej a ozn. ewid. nr 2705 o powierzchni 0,0015 ha.
Uchwała 231/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Św. Anny a ozn. ewid. nr 2705 o powierzchni 0,0015 ha.
Uchwała 230/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej a ozn. ewid. nr 5410/65 o powierzchni 0,0089 ha.
Uchwała 229/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej części działki położonej w Lubaczowie przy ogródkach działkowych a ozn. ewid. nr 418 o powierzchni 1,0024 ha.
Uchwała 228/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) a ozn. ewid. nr 2022/3 o powierzchni 0,0024 h.
Uchwała 227/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) a ozn. ewid. nr 2022/3 o powierzchni 0,0024 ha.
Uchwała 226/XX/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r., w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubaczowa z wykonania budżetu Miasta Lubaczowa za 2007 rok.

XIX Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 26 marca 2008 r.

Uchwała 225/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 650/3 o powierzchni 0,0742 ha położonej na zapleczu ul. Płk. Dąbka w Lubaczowie.
Uchwała 224/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 223/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 222/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie przy granicy z obrębem Dąbków a ozn. ewid. Nr 1140 o powierzchni 1,1937 ha.
Uchwała 221/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie przy granicy z obrębem Dąbków a ozn. ewid. Nr 1140 o powierzchni 0,7532 ha.
Uchwała 220/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. 3-go Maja a ozn. ewid. Nr 3575/47 o powierzchni 0,0248 ha.
Uchwała 219/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej a ozn. ewid. Nr 1673 o powierzchni 0,0344 ha.
Uchwała 218/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 217/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Uchwała 216/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w 2008 roku Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 215/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym i budynkami magazynowymi oznaczonej jako działka nr 3567 o powierzchni 0,2191 ha położonej przy ul. Handlowej w Lubaczowie.
Uchwała 214/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2388/4 o powierzchni 0,0474 ha i nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 5102/9 o powierzchni 0,0166 ha położone przy ul. Unii Lubelskiej w Lubaczowie.
Uchwała 213/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Uchwała 212/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Lubaczów w Stowarzyszeniu na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro- Karpaty w Rzeszowie.
Uchwała 211/XIX/2008 z dnia 26 marca 2008r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

XVIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 lutego 2008 r.

Uchwała 210/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2008 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”.
Uchwała 209/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 208/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 207/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 206/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 205/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego.
Uchwała 204/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lubaczowa na 2008 rok

XVII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 06 lutego 2008 r.

Uchwała 203/XVII/2008 z dnia 06 lutego 2008r., w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych przedszkoli w Lubaczowie.
Uchwała 202/XVII/2008 z dnia 06 lutego 2008r., w sprawie w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
Uchwała 201/XVII/2008 z dnia 06 lutego 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 200/XVII/2008 z dnia 06 lutego 2008r., w sprawie dokonania zamiany nieruchomości.

XVI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 30 stycznia 2008 r.

Uchwała 199/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lubaczów - ul. M.Konopnickiej".
Uchwała 198/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo-składowych przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 197/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. Nr 2681/2 o powierzchni 0,0006ha oraz części działki ozn. ewid.Nr 2698 o powierzchni 0,0009ha, położonych w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 196/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie uzytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, ozn. ewid. nr 2545/8 położonej w Lubaczowie przy ul. Rynek.
Uchwała 195/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3575/18 o powierzchni 0,0695ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej.
Uchwała 194/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Przemysłowej a ozn. ewid. Nr 1520 o powierzchni 0,3010ha.
Uchwała 193/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. Nr 2706 o powierzchni 0,0021ha połozonej w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Krótkiej.
Uchwała 192/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 191/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działek położonych w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej o ozn. ewid. nr 1614 i nr 2878 położonej na zapleczu nowego cmentarza o łacznej powierzchni 0,7871ha.
Uchwała 190/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Lubaczowa na lata 2008-2014.
Uchwała 189/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 188/XVI/2008 z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przystąpienia do projektu pod nazwą "System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim".

XV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 grudnia 2007 r.

Uchwała 187/XV/2007 z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 186/XV/2007 z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 185/XV/2007 z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 184/XV/2007 z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.

XIV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 30 listopada 2007 r.

Uchwała 173/XIV/2007 z dnia 30 listopada 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 170/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 172/XIV/2007 z dnia 30 listopada 2007r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lat.
Uchwała 171/XIV/2007 z dnia 30 listopada 2007r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzgórza zamkowego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.

XIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 27 listopada 2007 r.

Uchwała 170/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 169/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 168/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 167/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 166/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała 165/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 60/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego.
Uchwała 164/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 136/XI/2007 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wiejskiej Lubaczów zadania pn. „Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie”.
Uchwała 163/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki ozn. ewid. nr 5102/17 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej na rzecz właściciela przyległej działki nr 5102/16.
Uchwała 162/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie użytkowania wieczystego części działki ozn. ewid. nr 4976/80 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Armii Krajowej na rzecz użytkownika wieczystego sąsiedniej działki nr 4976/21.
Uchwała 161/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 3438/29 o powierzchni 0,0052 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Uchwała 160/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2679/2 o powierzchni 0,0003 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 159/XIII/2007 z dnia 27 listopada 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie

XII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 30 października 2007 r.

Uchwała 158/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 157/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała 156/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki ozn. ewid. nr 2375/28 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Konopnickiej na rzecz właściciela przyległej działki nr 2372/4.
Uchwała 155/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie zbycia w trybie przetargowym części nieruchomości wydzielonej z działki ozn. ewid. nr 2528/2, położonej w Lubaczowie przy ul. Hotelowej.
Uchwała 154/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 5292/2 o powierzchni 0,1705 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego.
Uchwała 153/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 152/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 151/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 150/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 149/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 148/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 147/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Uchwała 146/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 145/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 144/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
Uchwała 143/XII/2007 z dnia 30 października 2007r., w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Lubaczowa.

XI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 19 września 2007 r.

Uchwała 142/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie położonej w części miasta Ostrowiec.
Uchwała 141/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 140/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 139/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 138/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale.
Uchwała 137/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 136/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wiejskiej Lubaczów zadania pn. „Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie”.
Uchwała 135/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała 134/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie utworzenia Międzygminnego Związku Komunalnego „EKO- POGRANICZE”.
Uchwała 133/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej w Lubaczowie
Uchwała 132/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie
Uchwała 131/XI/2007 z dnia 19 września 2007r.r, w sprawie nadania nazwy ulicy w położonej w Lubaczowie na osiedlu przy ul. Orzeszkowej.
Uchwała 130/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Uchwała 129/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 661/8, nr 649/2, nr 650/9 położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk. Dąbka.
Uchwała 128/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek ozn. ewid. nr 3581/5, 3581/6 i 3476/2 położonych w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 3477.
Uchwała 127/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2678/1 położonej w Lubaczowie przy ul. Rynek na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Uchwała 126/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2373/2 położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Uchwała 125/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki ozn. ewid. nr 1320 i działki ozn. ewid. nr 1323 położonych w Lubaczowie przy ul. Wodnej na rzecz użytkownika wieczystego przyległej działki nr 1319.
Uchwała 124/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3575/19 o powierzchni 0,1476 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała 123/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki ozn. ewid. nr 1360 położonej w Lubaczowie przy ul. Piaski na rzecz właściciela przyległej działki nr 1356.
Uchwała 122/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie zbycia w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 121/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie zbycia w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 120/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 119/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję lat 2008- 2011
Uchwała 118/XI/2007 z dnia 19 września 2007r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

X Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 04 lipca 2007 r.

Uchwała 117/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 116/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 115/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 114/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 113/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 112/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 111/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 110/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 109/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”
Uchwała 108/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 107/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała 106/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie położonej w części miasta Piaski
Uchwała 105/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie położonej na osiedlu Jagiellonów
Uchwała 104/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu handlowo – rekreacyjnego „Krywula” przy ulicy Abpa Baziaka w Lubaczowie
Uchwała 103/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 102/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 102/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Uchwała 101/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie ustalenia składu liczbowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 100/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 99/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2006 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie
Uchwała 98/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2006 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie
Uchwała 97/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Uchwała 96/X/2007 z dnia 04 lipca 2007r., w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów

IX Sesja Rady Miejskiej V kadencji dniu 30 maja 2007 r.

Uchwała 95/IX/2007 z dnia 30 maja 2007r., w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
Uchwała 94/IX/2007 z dnia 30 maja 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 93/IX/2007 z dnia 30 maja 2007r., w sprawie zbycia w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 92/IX/2007 z dnia 30 maja 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Uchwała 91/IX/2007 z dnia 30 maja 2007r., w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu

VIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała 90/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IIIA oraz ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.
Uchwała 89/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Lubaczowa na lata 2005 - 2013
Uchwała 88/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie aktualizacji i rozszerzenia Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Lubaczów na lata 2007-2015
Uchwała 87/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Strategii Rozwoju miasta Lubaczów
Uchwała 86/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Lubaczów z Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”
Uchwała 85/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Uchwała 84/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki ozn. ewid. nr 2670/4 położonej w Lubaczowie przy ul. Konery na rzecz właściciela przyległej działki nr 2671/1
Uchwała 83/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego
Uchwała 82/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki ozn. ewid. nr 5246/1 położonej w Lubaczowie przy ul. Obrońców Lubaczowa na rzecz właściciela przyległej działki nr 5244
Uchwała 81/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 80/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 75/VII/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: Budowa boiska piłkarskiego w ramach Programu „Blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Uchwała 79/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 78/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 77/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
Uchwała 76/VIII/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2006 rok

VII Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 28 marca 2007 r.

Uchwała 75/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: Budowa boiska piłkarskiego w ramach Programu "Blisko boisko" przy szkole Podstawowej nr 1 i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej.
Uchwała 74/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
Uchwała 73/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.
Uchwała 72/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 58/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 71/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
Uchwała 70/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 69/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 68/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Uchwała 67/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie zmiany uchwały nr 32/IV/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraxnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Uchwała 66/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 65/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 64/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 650/10 o powierzchni 0,4012ha położonej w Lubaczowie przy ul. Płk. Dąbka.
Uchwała 63/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek
Uchwała 62/VII/2007 z dnia 28 marca 2007r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Mazury w Lubaczowie

VI Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 28 lutego 2007 r.

Uchwała 61/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 60/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego.
Uchwała 59/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 58/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 57/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Lubaczowa do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.
Uchwała 56/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3573 o powierzchni 0,2520ha położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała 55/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 54/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej częsci działki ozn. ewid. nr 3581/11 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kraszewskiego na rzecz właściciela przyległych działek nr 3475/4, 3474/1, 3474/4.
Uchwała 53/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Uchwała 52/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie położonej na osiedlu "Mazury V".
Uchwała 51/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 50/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 49/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 48/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała 47/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki ozn. ewid. nr 3581/11 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kraszewskiego na rzecz właściciela sąsiedniej działki nr 3581/8.
Uchwała 46/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki ozn. ewid. nr 3575/34 położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej na rzecz właściciela sąsiedniej działki nr 3527/2
Uchwała 45/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka
Uchwała 44/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 43/VI/2007 z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lubaczowa na 2007 rok.

V Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 18 stycznia 2007 r.

Uchwała 42/V/2007 z dnia 18 stycznia 2007r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała 41/V/2007 z dnia 18 stycznia 2007r., w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Uchwała 40/V/2007 z dnia 18 stycznia 2007r., w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Lubaczów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej
Uchwała 39/V/2007 z dnia 18 stycznia 2007r., w sprawie uchwalenia statutów osiedli Miasta Lubaczowa
Uchwała 38/V/2007 z dnia 18 stycznia 2007r., w sprawie określenia granic jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 37/V/2007 z dnia 18 stycznia 2007r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso

IV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 22 grudnia 2006 r.

Uchwała 35/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 34/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 33/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 32/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osoiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli
Uchwała 31/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 30/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok

IV Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 22 grudnia 2006 r.

Uchwała 29/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego w roku 2007
Uchwała 28/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych
Uchwała 27/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
Uchwała 26/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
Uchwała 25/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 24/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 23/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 22/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 21/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 20/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 19/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 18/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 17/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 16/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pozytku publicznego na terenie miasta Lubaczowa na rok 2007
Uchwała 15/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

III Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 06 grudnia 2006 r.

Uchwała 14/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uchwała 13/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa
Uchwała 12/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała 11/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała 10/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 9/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 8/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Uchwała 7/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok
Uchwała 6/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
Uchwała 5/III/2006 z dnia 06 grudnia 2006r., w sprawie uchwalenia listy zagadnień priorytetowych i zakresu zadań, w których realizację mogą się włączyć organizacje pozarządowe w roku 2007r.

II Sesja Rady Miejskiej V kadencji w dniu 01 grudnia 2006 r.

 

I Sesja Rady Miejskiej V kadencji dniu 27 listopada 2006 r.

Uchwała 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006r., w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006r., w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 2/I/2002 z dnia 27 listopada 2006r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 1/I/2002 z dnia 27 listopada 2006r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.

 

 

drukuj (Uchwały Rady Miejskiej V kadencji wydane w latach 2006 - 2010)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Jabłońska; samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej; k.jablonska (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-04-10 09:28
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 10:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7542
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:26:12