Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Statut Gminy Miejskiej Lubaczów

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut Gminy Miejskiej Lubaczów określa;

 1. ustrój miasta Lubaczowa;
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych miasta oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miasta;
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, Komisji Rady i Burmistrza Miasta Lubaczowa;
 4. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz korzystania z nich.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. mieście - należy przez to rozumieć miasto Lubaczów;
 2. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubaczów;
 3. radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lubaczowie;
 4. komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Lubaczowie;
 5. komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Lubaczowie;
 6. burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubaczowa;
 7. statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Miejskiej Lubaczów;
 8. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Lubaczowie.


Rozdział 2. Miasto

§ 3.

 1. Miasto Lubaczów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.

 1. Miasto położone jest w powiecie lubaczowskim w województwie podkarpackim i obejmuje obszar 2 575,84 ha2.
 2. Granice terytorialne miasta określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.

§ 5.

 1. W celu wykonywania swych zadań miasto tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Burmistrz prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych - wykaz jednostek organizacyjnych miasta Lubaczowa stanowi załącznik nr 2 do statutu.

§ 6.

 1. Herb gminy - opis: na czerwonym polu tarczy gotyckiej majuskulna, złota litera „L”. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 3 do statutu.
 2. Flaga gminy – opis: dwa równej długości i szerokości pasy. Górny koloru złotego, dolny koloru czerwonego. Na górnym złotym pasie, od strony drzewca obustronnie umieszczony herb miasta Lubaczowa w białym otoku. Wzór flagi stanowi załącznik nr 4 do statutu.
 3. Herb i flaga gminy podlegają ochronie prawnej.
 4. Pieczęć miasta jest okrągła z napisem w otoku: „Gmina Miejska Lubaczów” i herbem miasta pośrodku.
 5. Ustala się obchody Dni Lubaczowa corocznie w czerwcu.

§ 7.

 1. Organami miasta są;
  1. Rada Miejska w Lubaczowie,
  2. Burmistrz Miasta Lubaczowa.
 2. Siedzibą organów gminy jest miasto Lubaczów. 

§ 8.

 1. Osobom szczególne zasłużonym dla miasta Rada może nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa lub wpisać do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
 2. Ogólne zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lubaczowa określa odrębna uchwała Rady.
 3. Ogólne zasady wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa określa odrębna uchwała Rady.


Rozdział 3. Jednostki pomocnicze miasta

§ 9.

 1. O utworzeniu, łączeniu i podziale osiedla, a także jego granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 2. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale i ustalaniu granic jednostki pomocniczej należy dążyć by obejmowała ona obszar możliwie jednorodny ze względu na układ przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze, zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.
 3. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, ustalania granic i nazwy jednostki pomocniczej odbywają się w następujących formach;
  1. zebrań,
  2. przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały tej sprawie, wyłożonego do wglądu przez okres 30 dni w Urzędzie.
 4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych miasta.
 5. Strukturę organizacyjną osiedla oraz i zakres ich działania określa Rada odrębnym statutem.

§ 10.

Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się zapisy § 9.

§ 11.

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady.
 2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§ 12.

Rada może uchwalić wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach budżetu.

§ 13.

Osiedla podlegają nadzorowi organów miasta na zasadach określonych w statucie tych jednostek.


Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna rady

§ 14.

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.
 2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

§ 15.

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie wykonywania jej uchwał.
 2. Burmistrz i komisje rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 16.

Do wewnętrznych organów Rady należą;

 1. przewodniczący rady,
 2. wiceprzewodniczący rady,
 3. komisja rewizyjna,
 4. Komisja stałe powołane uchwałami Rady.
 5. Doraźne komisje powołane uchwałami Rady do określonych zadań.

§ 17.

 1. Rada powołuje stałe komisje.
 2. Skład komisji stałej rady nie może liczyć mniej niż 3 radnych.
 3. W czasie trwania kadencji, Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 18.

 1. Pierwsza sesja Rady nowej kadencji zwoływana jest i prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

§ 19.

 1. Przewodniczący rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. Do zadań przewodniczącego rady, a w przypadku jego nieobecności, wskazanego wiceprzewodniczącego, należy w szczególności:
  1. zwoływanie sesji rady,
  2. przewodniczenie obradom,
  3. kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
  4. zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami aktów należących do kompetencji rady,
  5. podpisywanie uchwał rady,
  6. czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
  7. dbanie o przestrzeganie statutu.
 2. Przewodniczący rady jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

§ 20.

W przypadku odwołania z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady przed upływem kadencji, Rada dokonuje niezwłocznie nowego wyboru na tej samej lub następnej sesji.

§ 21.

Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 22.

 1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace komisji rady.
 2. Podziału zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przewodniczący rady.

§ 23.

Obsługę rady i jej organów zapewnia biuro obsługi rady.


Rozdział 5. Tryb pracy rady

1. Sesje rady

§ 24.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować;
  1. deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
  2. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  3. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania
  4. opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
 3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 25.

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady.
 3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane przez przewodniczącego w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez;
  1. burmistrza,
  2. co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
 4. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.


2. Przygotowanie sesji

§ 26.

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje;
  1. ustalenie porządku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji wraz z projektami uchwał powiadamia się radnych najpóźniej na 10 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.
 4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
 5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ustępie 3. i 4. rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 27.

 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach rady uczestniczą - z głosem doradczym - burmistrz, jego zastępca oraz sekretarz i skarbnik miasta.
 3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. W sesjach rady mają prawo uczestniczyć zainteresowani obywatele jako publiczność.


3. Przebieg sesji

§ 28.

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 29.

 1. Sesje są jawne.
 2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 30.

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§ 31.

 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez przewodniczącego rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 25 ust. 3.

§ 32.

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Przewodniczący rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 33.

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego, czynności określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 34.

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego rady formuły "Wysoka Rado otwieram (kolejny numer) sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie".
 2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 32 ust. 2.

§ 35.

Po otwarciu sesji przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 36.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

  1. przyjęcie porządku obrad; z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo burmistrz,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią radni mogą zapoznać się w biurze obsługi rady,
  3. zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych,
  4. sprawozdanie burmistrza o pracy między sesjami rady,
  5. informację przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

§ 37.

 1. Radni mogą pisemnie kierować do Burmistrza Miasta interpelacje i zapytania na zasadzie określonej w ustawie o samorządzie gminnym.
 2. Biuro obsługi rady prowadzi rejestr interpelacji i zapytań..

§ 38.

 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.
 4. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

§ 39.

 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę słowem "do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady przywołuje radnego słowem "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3. stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 40.

 1. Przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących;
  1. stwierdzenia quorum,
  2. zmiany porządku obrad,
  3. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  4. zarządzenia przerwy,
  5. odesłania projektu uchwały do komisji,
  6. przeliczenia głosów,
  7. zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu,
  8. przestrzegania porządku obrad,
  9. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.
 2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 41.

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 42.

 1. Po wystąpieniu wszystkich mówców, przewodniczący rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 43.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę: "Wysoka Rado zamykam (kolejny numer) sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie"
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 44.

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 45.

 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1. numer, datę i miejsce posiedzenia,
  2. nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
  3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. zatwierdzony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i " wstrzymujących się",
  8. czas trwania sesji,
  9. podpis przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
 2. Do protokołu dołącza się:
  1. listę obecności radnych oraz osób uczestniczących na posiedzeniu z urzędu (burmistrz, z-ca burmistrza, sekretarz, skarbnik),
  2. listę gości zaproszonych,
  3. listę podjętych przez Radę uchwał,
  4. inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.
 3. Przebieg sesji utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis cyfrowy zachowuje się do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w § 36 pkt 2.
 4. Protokół udostępnia się radnym do wglądu w biurze rady na cztery dni przed sesją, na której protokół ma być przyjęty.
 5. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
 6. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.

§ 46.

 1. Czas na zweryfikowanie treści projektu protokołu przez radnych oraz Burmistrza i naniesienie poprawek ustala się na dwa dni robocze, przed sesją na której protokół będzie przyjmowany.
 2. W przypadku zgłoszenia poprawek, o ich uwzględnieniu decyduje przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania dźwiękowego z przebiegu sesji.

4. Uchwały

§ 47.

 1. Uchwały, o których mowa w § 24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie o których mowa w § 24 ust. 2., są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Rada miasta wskazuje adresatów deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii.

§ 48.

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje;
  1. burmistrzowi,
  2. komisjom rady;
  3. grupie 3 radnych;
  4. grupie co najmniej 200 mieszkańcom Lubaczowa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin.
 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności;
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  5. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz komisji sprawujących nadzór nad ich realizacją,
  6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 3. Projekty uchwał powinny zostać przedłożone Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego urzędu miasta.
 5. Projekty uchwał wnoszone przez burmistrza, radnych, komisje, mieszkańców, przewodniczący rady kieruje do stosownych komisji, burmistrza celem zaopiniowania.
 6. Opinie w sprawie projektów uchwał przedstawiane są na sesji Rady odpowiednio przez przewodniczącego danej komisji lub Burmistrza Miasta.
 7. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 wyznaczają przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania projektodawcy w pracach nad projektem uchwały.
 8. Radnym w przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia urząd.

§ 49.

W przypadku inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 4, ustala się następujący tryb postępowania:

 1. Lista podpisów pod projektem uchwały powinna zawierać;
  1. nagłówek z opisem tytułu uchwały (projekt uchwały w sprawie ......);
  2. nazwisko i imię;
  3. adres zamieszkania;
  4. podpis.
 2. Urząd zapewnia przeprowadzenie weryfikacji liczby i poprawności złożonych podpisów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, przewodniczący rady zwraca całość dokumentacji inicjatorom.

§ 50.

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji, rada rozstrzyga w formie uchwał.
 2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
 3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 4. W uchwałach podaje się kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), kolejny numer sesji (cyframi rzymskimi) oraz datę podjęcia uchwały.

§ 51.

 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowania radnych. Radni logują się do systemu po podpisaniu listy obecności.
 2. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzanie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy – o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”, dodatkowo sygnalizując głosowanie poprzez podniesienie ręki.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, głosowanie za pomocą elektronicznego systemu głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne.
 4. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejnego z listy przez przewodniczącego rady, wypowiada się czy jest „za”, uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”..
 5. Wyniki głosowania jawnego: ilość oddanych głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” ogłasza przewodniczący rady.

§ 52.

 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych pod kierownictwem wybranego przez siebie przewodniczącego komisji.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania.
 3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno nazwiska radnych w porządku alfabetycznym.
 4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania. Przewodniczący obrad na podstawie protokołu komisji ogłasza powzięcie uchwały.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji rady.

§ 53.

 1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący rady.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 54.

 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołami sesji biuro obsługi rady.
 2. Przewodniczący rady może prostować oczywiste pomyłki w treściach przyjętych uchwał. O brzmieniu dokonanych sprostowań przewodniczący zobowiązany jest poinformować Radę na najbliższej sesji.
 3. Uchwały przekazywane są Burmistrzowi Miasta do realizacji.

§ 55.

 1. Burmistrz Miasta przedkłada wojewodzie uchwały rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
 2. Uchwałę budżetową, uchwałę o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium oraz inne uchwały, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, Burmistrz Miasta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.


5. Procedura głosowania

§ 56.

 1. Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w sposób przejrzysty, niebudzący wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Rada.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej i po stwierdzeniu braku zgłoszeń kolejnych kandydatów zamyka listę kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 57.

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w § 56 ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości uwzględniając poprawki wniesione do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami projektu uchwały.

§ 58.

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 59.

Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

 

6. Komisje Rady

§ 60.

 1. Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są komisje.
 2. Rada powołuje następujące komisje stałe;
  1. Rewizyjną
  2. Budżetowo - Gospodarczą,
  3. Oświaty, Kultury i Sportu,
  4. praw Socjalnych i Komunalnych,
  5. Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz raz do roku sprawozdania ze swojej działalności.
 4. Radny może być członkiem dwóch komisji.
 5. Radny może być członkiem jednej komisji.
 6. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami; mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 7. Przewodniczącego Komisji wybiera spośród swego składu rada. Funkcji przewodniczącego komisji nie może pełnić przewodniczący rady.
 8. Komisja ze swego grona wybiera zastępcę przewodniczącego komisji.
 9. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji oraz zawiadamia burmistrza i przewodniczącego o terminie i miejscu posiedzenia komisji.
 10. Komisje pracują według ustalonych przez siebie regulaminów.

§ 61.

Do zadań komisji stałych należy;

 1. opiniowanie uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców,
 4. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach dotyczących działalności Rady i jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji komisji.

§ 62.

 1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.
 2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 63.

 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Burmistrzowi Miasta za pośrednictwem przewodniczącego rady.

§ 64.

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego.

§ 65.

 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach komisji rewizyjnej.

§ 66.

 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, zaznaczając w nim m.in. czas rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia komisji.


6a. Zasady oraz tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 91a.

 1. Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działania burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady.
 2. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący wybierany przez Radę.
 3. Zastępcę przewodniczącego powołuje komisja spośród swojego składu, na wniosek przewodniczącego komisji.
 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 5. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół zawierający zwięzły opis przebiegu posiedzenia oraz końcowe ustalenia komisji. Protokół podpisuje przewodniczący.
 6. Z postępowań i czynności wyjaśniających komisja sporządza notatki.

§ 91b.

Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji. Pismo wskazujące przedstawiciela klubu przewodniczący klubu przedkłada przewodniczącemu rady.

§ 91c.

Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.

§ 91d.

 1. Przewodniczący rady dokonuje wstępnej kwalifikacji skargi, wniosku lub petycji i niezwłocznie przekazuje je do komisji.
 2. Jeżeli Rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, Rada przekazuje je do rozpatrzenia przez właściwy organ.

§ 91e.

Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

§ 91f.

W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.

§ 91g.

Przewodniczący komisji zaprasza na posiedzenie komisji, wnioskodawców skarg, wniosków i petycji, na których są one rozpoznawane oraz jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.

§ 91h.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

§ 91i.

Po rozpatrzeniu przez radę skargi, wniosku lub petycji przewodniczący rady zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie załatwienia.

7. Radni

§ 67.

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny, winien usprawiedliwić swoją nieobecność z posiedzenia sesji rady lub komisji składając stosowne wyjaśnienia przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji.

§ 68.

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.
 2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych
 3. Podczas sesji głos w imieniu klubu może zabierać jego przewodniczący bądź jego przedstawiciel.
 4. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady.
 5. W zgłoszeniu podaje się;
  1. nazwę klubu,
  2. listę członków,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 
 6. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego rady.
 7. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.
 8. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

§ 69.

Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli miasta w siedzibie urzędu miasta w sprawach dotyczących miasta i jej mieszkańców.

§ 70.

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 71.

 1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do przewodniczącego we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
 2. Za udział w pracach rady i jej komisjach, radnym przysługują diety na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale rady oraz zwrot kosztów podróży według odrębnych przepisów


8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 72.

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 73.

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


Rozdział 6. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej

§ 74.

 1. Komisja rewizyjna jest stałym organem kontrolnym Rady. Komisja jest jedynym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 2. Zadaniem komisji jest kontrola działalności Burmistrza i podporządkowanych mu miejskich jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja wykonuje także inne zadania kontrolne zlecone przez Radę.
 4. Komisja dokonuje kontroli kierując się kryteriami obiektywizmu, celowości, rzetelności, sprawności (w sensie efektywnego działania), gospodarności i legalności.
 5. Zakres działania obejmuje zadania własne Miasta oraz zlecone i powierzone w drodze porozumień.

§ 75.

 1. Minimalny skład komisji rewizyjnej to trzech radnych: przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji oraz członek.
 2. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera Rada.
 3. Zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera komisja rewizyjna na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 76.

 1. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności przez niego działania, jego zadania wykonuje zastępca.
 2. Rozstrzygnięcia komisji rewizyjnej mają formę opinii lub wniosków i przedkładane są Radzie.
 3. Komisja rewizyjna współpracuje z innymi komisjami.

§ 77.

 1. Stanowiska komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.
 2. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

§ 78.

 1. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.

§ 79.

 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem;
  1. legalności,
  2. gospodarności,
  3. rzetelności,
  4. celowości,
  5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu miasta.
 3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach rady.

§ 80.

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem, o którym mowa w ust. 1.
 3. Przewodniczący komisji zawiadamia Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

§ 81.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 79 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 82.

 1. Kontrole przeprowadza komisja w pełnym składzie lub wyłoniony z członków komisji zespół kontrolny.
 2. Kontrole przeprowadzane są na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez przewodniczącego rady, określającego termin, przedmiot i zakres kontroli.

§ 83.

Komisja lub zespół kontrolny uprawniony jest do;

 1. wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
 2. wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej,
 3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
 4. powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
 5. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
 6. przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 84.

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza Miasta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza Miasta, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.

§ 85.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 5. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki, przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.

§ 86.

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 87.

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący;
  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7. datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 88.

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 89.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

§ 90.

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, który otrzymują: przewodniczący rady, Burmistrz Miasta, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 91.

Komisja rewizyjna składa radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności.


Rozdział 7. Tryb pracy Burmistrza

§ 92.

 1. Organem wykonawczym miasta jest Burmistrz Miasta.
 2. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał rady.

§ 93.

 1. Burmistrz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu.
 2. Burmistrz przyjmuje interesantów w ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu dniach i godzinach.

§ 94.

 1. Burmistrz Miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje miasto na zewnątrz.
 2. Do zadań i kompetencji burmistrza należy w szczególności;
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych miasta. 

§ 95.

Burmistrz miasta realizuje zadania określone w § 94 poprzez wydawanie zarządzeń, wytycznych oraz poleceń służbowych.

§ 96.

Zastępca burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza Miasta.

§ 97.

Sekretarz prowadzi sprawy miasta powierzone przez Burmistrza Miasta oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu.

§ 98.

Skarbnik wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz zadania powierzone przez Burmistrza Miasta.

§ 99.

 1. Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem pracowników, których status prawny określają odrębne przepisy - są pracownikami samorządowymi.
 2. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.


Rozdział 8. Mienie komunalne i gospodarka finansowa miasta

§ 100.

 1. Mienie komunalne jest własnością miasta.
 2. Mienie komunalne miasta stanowią w szczególności;
  1. grunty i budynki,
  2. drogi publiczne,
  3. prawa majątkowe. 

§ 101.

 1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego budżetu miasta.
 2. Gospodarka finansowa miasta jest jawna.
 3. Burmistrz informuje mieszkańców miasta o założeniach do projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.


Rozdział 9. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji i burmistrza

§ 102.

Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji, a także prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych Miasta, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji.

§ 103.

 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
  1. protokoły z sesji,
  2. protokoły z posiedzeń komisji rady w tym komisji rewizyjnej,
  3. zarządzenia burmistrza,
  4. rejestr uchwał rady,
  5. rejestr wniosków i opinii komisji rady,
  6. rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§  104.

 1. Informacje udzielane są w formie pisemnej, poprzez dostęp do dokumentów lub sporządzanie ich kopii.
 2. Koszty sporządzenia kopii ponosi wnioskodawca.
 3. Urząd zapewnia techniczne możliwości sprawnego sporządzania kopii oraz wnoszenia opłat.
 4. Informacji pisemnych udzielają;
  1. przewodniczący rady w zakresie działania rady;
  2. burmistrz w zakresie działania urzędu. 

§ 105.

Z udostępnionych dokumentów obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

§ 106.

 1. Udostępnianie informacji winno się odbyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy. O powodach tego opóźnienia oraz terminie zapewnienia dostępu do informacji wnioskodawca powinien być powiadomiony przez podmiot udostępniający informację.
 2. Udostępnianie dokumentów do wglądu następuje w obecności pracownika urzędu prowadzącego dany zakres spraw, a dokumentów udostępnionych nie wolno wynosić poza urząd.

§ 107.

 1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych odpisów z dokumentów określonych w § 103 ust.1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
 2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie, a jej wysokość określona jest odrębnymi przepisami.

§ 108.

 1. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji wydanej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1764). Odwołanie od takiej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli jawność działania organów Miasta jest ograniczona ustawami, właściwy organ odmawia udzielenia informacji, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.


Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 109.

Traci moc;

 1. Uchwała Nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 6 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów /Dz.U.Woj. Podk. Nr 44 poz. 900/,
 2. Uchwała Nr 284/XXIV/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów /Dz.U.Woj. Podk. Nr 126 poz. 1986/,
 3. Uchwała Nr 100/X/2007 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów /Dz.U.Woj. Podk. Nr 60 poz. 1502/,
 4. Uchwała Nr 369/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów /Dz.U.Woj. Podk. Nr 100 poz. 2478/,
 5. Uchwała Nr 729/LIV/2010 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów /Dz.U.Woj. Podk. Nr 134 poz. 2766/,
 6. Uchwała Nr 670/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów /Dz.U.Woj. Podk. poz. 3330/.
 7. Uchyla się uchwałę Nr 308/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 110.

Uchyla się Uchwałę Nr 308/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 111.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 112.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj (Statut Gminy Miejskiej Lubaczów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-21 09:57
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-22 22:20

załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-22 22:06
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-22 22:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9263
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 21:32:26