Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2023

Data wpływu

Przedmiot wniosku

Referat prowadzący

Data odpowiedzi

Forma odpowiedzi

2023.01.12

Wniosek o udostępnienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok.

Skarbnik Miasta

2023.01.12

e-mail

2023.01.16

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 poprzez wypełnienie ankiety.

Skarbnik Miasta

2023.01.30

Wypelniono ankietę on-line.

2023.01.17

Wniosek o udostępnienie umów zawartych ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działąjącymi na terenie.

Sekretarz Miasta

2023.02.02

e-mail

2023.01.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez wypełnienie ankiety na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Państwa gminie.

Biur Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2023.01.19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez uzupełnienie ankiety na temat pdusmowania preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy w Polsce, na rzecz gospodarstw domowych.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2023.01.24

Wniosek dot. zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023:

 1. Jakie inwestycje zostały zaplanowane na rok 2023r. na terenie gminy w placówkach oświatowych oraz na obszarze gminy?
 2. Jakie wydatki mają zaplanowane placówki oświatowe podlegające gminie zgłoszone do tegorocznego budżetu. Proszę o wskazanie kiedy planowo mają być zrealizowane i jakie kwoty są na nie przeznaczone.
 3. Czy w roku 2023 przewidziane jest utworzenie nowych placówek oświatowych?
 4. Czy gmina w imieniu placówek oświatowych złożyła wnioski o dofinansowanie z projektów rządowych. Jeżeli tak to jakie są to projekty i kiedy będzie ich realizacja?
 5. Czy gmina w imieniu placówek oświatowych złożyła wniosek o dofinansowanie z projektów unijnych? Jeżeli tak to jakie są to projekty i na jakim etapie jest wniosek (w przypadku projektów unijnych gdzie jest już podpisana umowa proszę o informację na kiedy zaplanowana jest realizacja)?
 6. Czy planowane jest zagospodarowanie świetlic wiejskich, parków, osiedli w urządzenia małej architektury tj.: place zabaw, siłownie plenerowe?

Skarbnik Miasta
Referat Inwestycji i Rozwoju

2023.02.06

e-mail

2023.01.31

Wniosek dot. równego traktowania w JST.

Sekretarz Miasta

2023.02.03

e-mail

2023.02.02

Wniosek o podanie informacji w zakresie prowadzonego audytu wewnętrzengo tj.:

 1. kopii zawartej umowy z audytorem w roku 2021, 2022 oraz 2023,
 2. informacji na temat sposobu wyboru wykonawcy,
 3. roczny plan audytu wewnętrznego na lata 202, 2021, 2022 oraz 2023,
 4. roczne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego za lata 2020, 2021 oraz 2022,
 5. sprawozdania z zadań audytowych przeprowadzonych w latach 2020, 2021 oraz 2022.

Sekretarz Miasta

2023.02.13

e-mail

2023.02.03

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat zaświadczeń wydawanych przez każdy wydział samorządu terytorialnego oraz przyjmowanych wniosków w roku 2022.

Sekretarz Miasta

2023.02.16

e-mail

2023.02.08

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W trakcie realizacji.

2023.02.28

Wniosek dot. ilości wniosków oraz zameldowań zaewidencjonowanych w rejestrze PESEL na terenie rodzinnych ogródków działkowych.

Sekretarz Miasta

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.03.06

e-mail

2023.03.01

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych:

 • Liczbę, nazwę i status prawny (podmiot prywatny czy publiczny) podmiotów startujących w kolejnych przetargach na usługi związane z wywozem śmieci w latach 2013-2018
 • Nazwy podmiotów z którymi zostały zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz okres obowiązywania tych umów w latach 2013-2018
 • Liczbę gospodarstw domowych, z których odbierane były odpady komunalne (liczba punktów odbioru) w latach 2013-2018
 • Całkowity koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2018

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.02.03

e-mail

2023.03.08

Wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej w zakresie prac projektowych i decyzji administracyjnych dotyczących budowy zbiornika retencyjnego w pobliżu ogródków działkowych przy ul. Działkowej w pobliżu rzeki Sołotwy w Lubaczowie.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.03.23

Poczta tradycyjna.

2023.03.15

Ankieta dotycząca ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocniczej gminy.

Sekretarz Miasta

2023.03.16

e-mail

2023.03.28

 • Czy Rada Miasta podjęła uchwałę o przygotowaniu przez burmistrza projektu tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane?
 • Czy sporządzono projekt tzw. uchwały krajobrazowej?
 • Czy burmistrz wystąpił do organów, o których mowa w art. 37b ust. 2 upzp o zasięgnięcie opinii o projekcie tzw. uchwały krajobrazowej?
 • Cz projekt tzw. uchwały krajobrazowej został wylożony do publicznego wglądu, a jeśli nie to kiedy planuje się jego wyłożenie?
 • Kiedy projekt tzw. uchwały krajobrazowej zostanie poddany pod głosowanie na Radzie Miasta?

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2023.03.29

 • Liczby (ogółem) konsultacji społecznych przeprowadzonych w Państwa mieście (w podziale na lata 2013 -2022),
 • Liczby osób (ogółem) biorących udział w konsultacjach społecznych w Państwa mieście (w podziale na lata 2013 - 2022),
 • Liczby przekazanych odpowiedzi (przez mieszkańców) w konsultacjach społecznych w Państwa mieście (w podziale na lata 2013 - 2022),
 • Liczby wdrożonych przez urząd odpowiedzie (przekazanych przez mieszkańców w drodze konsultacji społecznych w Państwa mieście (w podziale na lata 2013 - 2022),
 • Liczby osób biorących udział w głosowaniu w Budżecie Obywatelskiem (w podziale na lata 2013 - 2022),
 • Informacji, jakie platformy do komunikacji z mieszkańcami (elektroniczne platformy komunikacyjne) istnieją (bądź istniały w Państwa mieście (proszę o podanie nazwy platformy i dat jej funkcjonowania, dotyczy platform zarządzanych przez Urząd Miasta)
  Liczby osób zgłaszającyh swoje pomysły (opinie, uwagi) za pomocą elektronicznych platformkomunikacyjnych w Państwa mieście (w podziale na lata, od roku powstania platformy do końca 2022 roku),
 • Liczby pomysłów zgłoszonych (przez mieszkańców) za pomocą elektronicznych platform komunikacyjnych w Państwa mieście (w podziale na lata, od roku powstania platformy do końca 2022 roku),
 • Liczby wdrożonych przez Urząd pomysłów (zgłoszonych przez mieszkańców za pomoca elektronicznych platform komunikacyjnych w Państwa mieście, w podziale na lata, od roku powstania platformy do końca 2022 roku).

Biuro Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2023.04.03

Ankieta dotycząca realizacji zadań własnych z zakresu sektora oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP).

Referat Organizacyjny i Kadr

W trakcie realizacji.

2023.04.11

Wniosek dot. aktualnej umowy na dostawę (Zakup) energii elektrycznej dla gminy e tym (jeżeli objęte są zamówieniem): jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury oraz spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2023.04.11

e-mail

2023.04.11

Wniosek o udostępnienie informacji na temat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabydowy i zagospodarowania przestrzennego wydanych w latach 2020-2023, oraz aktualnie procedowanych dla farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych i magazynów energii.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.04.21

e-mail

2023.04.11

Wniosek o wypełnienie ankiety - zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania.

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W trakcie realizacji.

2023.04.13

Wniosek o udzielenie informacji dotyczących struktury zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń w Państwa urzędzie z uwzględnieniem stanowisk, płci oraz wieku pracowników.

Sekretarz Miasta

Referat Organizacyjny i Kadr

W trakcie realizacji.

2023.04.18

 1. Jakiego rodzaju sposoby głosowania w procedurze budżetu obywatelskiego, spośród niżej wymienionych, były dostępne w poszczególnych latach.
 2. Jaka liczba głosów została oddana w procedurze budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach zostało oddanych za pośrednictwem poszczególnych sposobów głosowania.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2023.04.19

e-mail

2023.05.24

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • podanie liczby zakupionych ryz papieru do drukarek oraz środków, jakie przeznaczono na zakup oraz serwis drukarek (ceny netto) w roku 2021 oraz 2022,
 • wskazać do jakiego dnia, miesiąca, roku mają Państwo ważną umowę z dostawcą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w roku 2023,
 • listę drukarek.

Referat Organizacyjny i Kadr
Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

2023.06.13

e-mail

2023.06.20

Wniosek o udzielenie informacji publicznej:

 • Ile etatów dla psychologów szkolnych jest przewidzianych na rok szkolny 2023/24 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Lubaczowie?
 • Ile etatów dla psychologów szkolnych na rok szkolny 2023/24 jest obsadzonych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Lubaczowie?
 • Ile wakatów dla psychologów szkolnych jest obecnie na rok szkolny 2023/24 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Lubaczowie?

Referat Organizacyjnyc i Kadr

2023.06.23

e-mail

2023-06-21

Wniosek o udostępnienie przez Gminę Miejską Lubaczów w odniesieniu do zadania inwestycyjnego oznaczonego "Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II" informacji publicznej w następującym zakresie:

 1. Udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
  • w jakim charakterze oraz w jakim okresie brał udział Pan Tomasz Bańska w realizacji ww. zadania inwestycyjnego?;
 2. Przesłania wnioskodawcy:
  • pełnej listy osób pełniących kierownicze funkcje przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego;
  • kopii/scanu Dziennika Budowy dot. wykonywania ww. zadania inwestycyjnego.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2023.07.04

e-mail

2023.07.11

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 1. Liczba pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, któe organ otrzymał w 2022 r.
 2. Liczba wniosków, które w 2022 r. organ wykonał w całości.
 3. Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. organ wydał decyzję administracyjną (decyzje administracyjne) o odmowie udostęonienia informacji publicznej.
 4. Jakie były najczęściej występujące przyczyny nieudostępnienia przez organ informacji publicznej w 2022 r.?
 5. Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. wnioskodawca skierował skargę (skargi) na bezczynność do sądu administracyjnego.
 6. Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. wnioskodawca skierował na decyzję (decyzje) do sądu administracyjnego.
 7. Liczba wniosków, w sprawie których w 2022 r. organ naliczył opłatę za udostępnienie informacji publicznej.
 8. Czy organ publikuje rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej?
 9. Czy w organie jest zatrudniona osoba odpowiedzialna za przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej?

Sekretarz Miasta

2023.07.25

e-mail

2023.07.26

Wniosek o udostępnienie informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Referat Organizacyjny i Kadr

2023.08.07

e-mail

2023.07.26

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 1. Czy Rada Gminy (Rada Miasta) podjęła uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projektu tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – tj. czy podjęto uchwałę, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) – dalej „upzp”, jeśli tak to kiedy;
 2. Czy sporządzono projekt tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o której mowa w art. 37a ust. 1 upzp, jeśli tak to kiedy;
 3. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) wystąpił do organów, o których mowa w art. 37b ust. 2 upzp o zasięgnięcie opinii o projekcie tzw. uchwały krajobrazowej;
 4. Czy projekt tzw. uchwały krajobrazowej został wyłożony do publicznego wglądu, a jeśli nie to kiedy planuje się jego wyłożenie?
 5. Kiedy projekt tzw. uchwały krajobrazowej zostanie poddany pod głosowanie na Radzie Gminy (Radzie Miasta)?

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.07.26

e-mail

2023.08.23

 1. Nazwa podmiotu dostarczającego system informacji prawnej dla Zobowiązanego do udzielenia informacji.
 2. Nazwa systemu informacji prawnej oraz jego wersja.
 3. Informacja o ilości dostępów, czy użytkownikiem jest wyłącznie Podmiot zobowiązany. Jeżeli są inni użytkownicy prośba o wskazanie tych podmiotów, oraz ilości przeznaczonych dla nich dostępów.
 4. Wartość umowy/zamówienia/faktury.
 5. Okres na jaki dostęp został udzielony (od - do).
 6. Umowa w wariancie odnawialnym, tj. po upływie okresu obowiązywania, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu (tak/nie).

Sekretarz Miasta

2023.09.06

e-mail

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2023-01-16 09:25
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2102
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-06 09:53:57