Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2021

Data wpływu

Przedmiot wniosku

Referat prowadzący

Data odpowiedzi

Forma odpowiedzi

2021.01.04

Jak Miasto Lubaczów definiuje skuteczność wykonania swoich zadań

Sekretarz Miasta

2021.01.15

ePUAP

2021.01.18

dot. planowania i zagsopodarowania przestrzennego - mała architektura, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzeń

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

2021.01.21

e-mail

2021.02.06

dot. zaplanowanych wydatków związanych z fotowoltaiką lub/i pompami ciepła lub/i remontami dachów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

e-mail

2021.02.08

dot. sposobów i skutków zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2021.03.15

e-mail

2021.02.09

dot. kwot zaplanowanych na realizację inicjatyw lokalnych w latach 2018, 2019, 2020

Sekretarz Miasta

2021.02.22

e-mail

2021.02.10

dot. naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej

Referat Inwestycji i Rozwoju

2021.02.15

dot. pomocy finansowej od państwa w związku z COVID-19

Skarbnik Miasta

2021.02.15

e-mail

2021.03.01

dot. wykazu placówek oświatowych, które mogą ubiegać się o dotację w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2021 z tytułu dofinansowania oraz o dotację w ramach programu Aktywna Tablica na lata 2021-2024

Referat Organizacyjny i Kadr

2021.03.15

e-mail

2021.03.04

dot. kwot wydatkowych na wynagrodzenia dla nauczycieli religii we wszystkich przedszkolach i szkołach oraz jaka kwota została pokryta z subwencji oświatowej z budżetu państwa, a jaka z budżetu Urzędu Miasta w Lubaczowie

Referat Organizacyjny i Kadr

2021.03.15

e-mail

2021.03.27

Ankieta dot. potencjału partnerstwa publiczno-prywatnego jako formuły realizacji inwestycji

Referat Inwestycji i Rozwoju

2021.03.29

dot. funkcjonowania młodzieżowej rady 

Biuro Promocji i Informacji

2021.04.01

e-mail

2021.04.11

dot. dokumentacji z przeprowadzonych kontroli archiwalnych archiwum zakładowego i kancelarii w UM Lubaczów z lat 2008-2020

Referat Organizacyjny i Kadr / Sekretarz Miasta

2021.04.20

e-mail

2021.04.13

dot. rejestru wydanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu stan na dzień 31 marca 2021 r.

Referat Organizacyjny i Kadr

2021.04.21

e-mail

2021.04.23

dot. liczby uczniów uczęszczających na lekcje etyki w roku szkolnym 2020/2021 oraz liczby nauczycieli tego przedmiotu w szkołach

Referat Organizacyjny i Kadr

2021.05.07

e-mail

2021.04.23

Czy w tut. Urzędzie przyjęto standardy/wytyczne/katalogi lub inne dokumenty, regulujące kwestie planowana i urządzania przestrzeni publicznych na terenie gminy?

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Brak danych.

2021.04.27

dot. łącznych bilansów jednostki samorządowej w ujęciu rocznym, za okres sprawozdawczy od 2018 r. do 2019 r. oraz łącznych rachunków zysków i strat jednostki samorządowej w ujęciu rocznym, za okres sprawozdawczy od 2018 r. do 2019 r.

Referat Finansowo - Budżetowy

Brak danych.

2021.04.29

Czy macie Państwo wyznaczoną osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wymagań na zgodność z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i czy ta osoba została zgłoszona o właściwych podmiotów wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji?

Samodzielne stanowisko ds. Informatycznych

2021.05.04

e-mail

2021.05.11

dot. koordynatora ds. powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu wsparcia działań ratowniczych oraz ewidencji zgonów związanych z masowym wyszczepianiem populacji szczepionkami mRNA

Sekretarz Miasta

2021.05.25

e-mail

2021.05.18

Prośba o podanie terminu wykonania wodociągu do domów jednorodzinnych przy ul. gen. Hallera

Sekretarz Miasta

2021.05.21

e-mail

2021.05.18

dot. Funkcjonowania zamówień publicznych, w szczególności przyjętych rozwiązań ukierunkowanych na identyfikację i zapobieganie zmowom przetargowym zawieranym między wykonawcami

Referat Inwestycji i Rozwoju

Brak danych.

2021.05.21

dot. udostępnienia numerów ewidencyjnych wraz z decyzjami Burmistrza Miasta Lubaczowa zatwierdzającymi podział geodezyjny działek stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego.

Wydanych decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy wraz z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek, datą wydanych decyzji.

Stanu prawnego działki Urzędu Miasta Lubaczów o numerze ewidencyjnym 1614 wraz z informacją kto aktualnie jest jej dzierżawcą.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Brak danych.

2021.05.28

Czy w tut. Urzędzie przyjęto standardy/wytyczne/katalogi lub inne dokumenty, regulujące kwestie planowana i urządzania przestrzeni publicznych na terenie gminy?

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Brak danych.

2021.06.07

Czy podległe Pani/Panu placówki przedszkolne, w okresie od 1 września 2017 r. do chwili obecnej, uzyskały (np. w formie darowizny, sprzedaży premiowej, oddania do testowania, dzierżawy lub innego posiadania zależnego), bądź zostało im przyrzeczone takie uzyskanie, sprzęt elektroniczny od wydawcy edukacyjnego?

Sekretarz Miasta

2021.06.15

e-mail

2021.06.07

Gdzie w stronie Internetowej lub w BIP - Gmina opublikowała Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?

Gdzie (jakie medium np.. BIP, tablica ogłoszeń, etc) Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej?

Sekretarz Miasta

2021.06.18

e-mail

2021.06.14

Czy Państwa jednostka organizacyjna ma wdrożone precedury związane z sygnalistami oraz czy pracownicy państwa jednostki zostali przeszkoleni w tym zakresie.

Proszę o podanie adresów emial do spółek samorządowych funkcjonujących w gminie.

Sekretarz Miasta

2021.06.25

e-mail

2021.06.22

dot. finansowania ochrony zabytków ze środków publicznych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2021.07.01

e-mail

2021.06.28

dot. przekazania danych personalnych oraz stanowisko wszystkich osób zatrudnionych w gminie na dzień 25.06.2021 r.

Sekretarz Miasta

Brak danych.

2021.07.23

dot. stosowanych w Gminie rozwiązań opartych na zasobach przyrody

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Brak danych.

2021.07.27

Czy Państwa jednostka przeprowadziła Audyt dostępności cufrowej strony/n internetowych dla osób niepełnosprawnych jak i Audyt dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej?

Sekretarz MiastaS

Samodzielne stanowisko - Inspektor Ochrony Danych

2021.08.09

e-mail

2021.08.30

Czy zamawiający planuje przeprowadzić jeszcze w 2021 r. lub/i 2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie organizacja loterii promocyjnej

Referat Inwestycji i Rozwoju

2021.09.01

e-mail

2021.09.07

Czy powołano u Państwa Inspektora Ochrony Danych oraz osobę do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT poziomu krajowego

Sekretarz Miasta

2021.09.14

e-mail

2021.09.08

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy powyżej 1 MW

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2021.09.22

e-mail

2021.09.28

dot. sprawozdania finansowego jednostki - łączny bilans za rok sprawozdawczy 2020 oraz łącznego rachunku zysków i strat w ujęciu rocznym za rok sprawozdawczy 2020. 

Referat Finansowo - Budżetowy

Brak danych.

2021.10.01

Czy Urząd Miejski w Lubaczowie zamierza w 2022 r. zorganizować loterię promocyjną dla obywateli swojego regionu.

Sekretarz Miasta

2021.10.26

e-mail

2021.10.04

Udostępnienie nazw producentów oprogramowania z którego korzysta Urząd

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

2021.10.07

e-mail

2021.10.08

Udostępnienie nazw oraz adresów siedzib wykonawców, którym w 2021 roku (w okresie od 01.2021 r. do 30.09.2021 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, naliczono karę umowną

Referat Inwestycji i Rozwoju

2021.10.08

e-mail

2021.10.26

Jakie firmy podwykonawcze zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do udziału w inwestycji "Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II"?

Czy roboty budowlane już się zakończyły? Jeśli nie to do kiedy mają potrwać?

Referat Inwestycji i Rozwoju

2021.11.08

e-mail

2021.11.02

dot. ankiet inwentaryzacyjnych źródeł ciepła w gminie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Brak danych.

e-mail

2021.11.02

dot. Inwestora (wnioskodawcy), lokalizacji, mocy przedsięwzięć związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, dla których został wydane (od 2016 r.) lub są obecnie procedowane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub decyzję o warunkach zabudowy na terenie gminy.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2021.11.15

e-mail

2021.11.03

dot. zatrudnienia inspektora Danych Osobowych, audytu dostępności cyfrowej oraz architektonicznej oraz koordynatora dostępności.

Referat Organizacyjny i Kadr

2021.12.16

e-mail

2021.11.18

dot. Publikacji "Biała Księga Szczepień HPV" autorstwa Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan.

Czy gmina jest zaangażowana w szczepienia przeciwko COVID-19?

W jaki sposób gmina jest zaangażowania w rozwój sieci 5G?

Referat Organizacyjny i Kadr

2021.11.26

e-mail

2021.12.13

dot. organizacji oraz finansowania transportu publicznego zbiorowego

Referat Inwestycji i Rozwoju

2021.12.14

e-mail

drukuj (Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2021)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
    data publikacji: 2021-04-22 09:05
  • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6434
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-16 12:16:43