Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji wydane w latach 2010 - 2014

Rejestr uchwał VI kadencji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

LIV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 29 października 2014 r.

Uchwała 884/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 883/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 862/LII/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 882/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 881/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 880/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Uchwała 879/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała 878/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 877/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 876/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 875/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 874/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku "Mój Rynek" w Lubaczowie.
Uchwała 873/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta.
Uchwała 872/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 2022/90 o pow. 0,0146 ha, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. Baziaka na rzecz użytkownika wieczystego przyległej działki tj. nr 2022/75.
Uchwała 871/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 870/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/114 o pow. 0,0354 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 3575/8.
Uchwała 869/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Uchwała 868/LIV/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

LIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 8 października 2014 r.

Uchwała 867/LIII/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 866/LIII/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 865/LIII/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 864/LIII/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.

LII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 24 września 2014 r.

Uchwała 863/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na realizację zadania.
Uchwała 862/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 861/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 860/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała 859/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Uchwała 858/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 857/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa w 2014 roku.
Uchwała 856/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 855/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała 854/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami: 3575/119 o pow. 0,0532 ha, 3575/122 o pow. 0,0701 ha, 3575/123 o pow. 0,0160 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.
Uchwała 853/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/116 o pow. 0,0219 ha, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 3575/17.
Uchwała 852/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/117 o pow. 0,0620 ha, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 3573.
Uchwała 851/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Uchwała 850/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 849/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 848/LII/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

LI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 10 września 2014 r.

Uchwała 847/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 846/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
Uchwała 845/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 844/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 843/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa w 2014 roku.
Uchwała 842/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała 841/LI/2014 z dnia 20 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.

L sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 20 sierpnia 2014 r.

Uchwała 840/L/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku "Mój Rynek" w Lubaczowie.
Uchwała 839/L/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 838/L/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 3581/28 położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.
Uchwała 837/L/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1816/2 o pow. 0,0147ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Westerplatte na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 1817.
Uchwała 836/L/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 518/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Lubaczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała 835/L/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 466/XXV/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

XLIX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 29 czerwca 2014 r.

Uchwała 834/XLIX/2014 z dnia 29 czerwca 2014r. w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 833/XLIX/2014 z dnia 29 czerwca 2014r. w sprawie podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy miastem Reghin (Rumunia) a miastem Lubaczów (Polska).

XLVIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 25 czerwca 2014 r.

Uchwała 832/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Uchwała 831/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Uchwała 830/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 829/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 828/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 827/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 826/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 825/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 824/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.
Uchwała 823/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY VI zlokalizowanego przy ul. Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 822/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 821/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 811/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
Uchwała 820/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie 810/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014 roku.
Uchwała 819/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 818/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad, trybu przyznawania wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w Gminie Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 817/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 816/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 815/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia roku 2014 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 800 – lecia pierwszej wzmianki o Lubaczowie.

XLVII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 28 maja 2014 r.

Uchwała 814/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej osiedla "Mazury VI" i poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury hydroforni Lubaczów".
Uchwała 813/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 812/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 811/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 810/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 809/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 808/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 807/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała 806/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta.
Uchwała 805/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.
Uchwała 804/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.
Uchwała 803/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3581/28 o powierzchni 0,0043 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.
Uchwała 802/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3416/22 o pow. 0,0068 ha, 3438/31 o pow. 0,0186 ha, 3417/2 o pow. 0,0346 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. J. Kochanowskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 3418.
Uchwała 801/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3336 o powierzchni 0,1828 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Uchwała 800/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 799/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Lubaczowie.
Uchwała 798/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 797/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa.
Uchwała 796/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 795/XLVII/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

XLVI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Uchwała 794/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 793/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała 792/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała 791/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 790/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 789/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 788/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 787/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 786/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 785/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Lubaczów i ofiar zbrodniczej działalności UPA.

XLV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 marca 2014 r.

Uchwała 784/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/111 o powierzchni 0,0441 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki 3542.
Uchwała 783/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 714/XL/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Lubaczowie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
Uchwała 782/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 781/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 780/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 762/XLIII/2014 dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 779/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Uchwała 778/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 777/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 759/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 776/XLV/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.

XLIV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 lutego 2014 r.

Uchwała 775/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchylenia litery b w § 1 uchwały nr 676/XXXVIII/2013 dotyczącej nadania nazw ulicom w Lubaczowie.
Uchwała 774/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 773/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała 772/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie upamiętnienia przez Gminę Miejską Lubaczów 25. rocznicy wolnych wyborów do Sejmu kontraktowego i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała 771/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3650 o powierzchni 0,0124 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sienkiewicza na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 3648.
Uchwała 770/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3416/12 o powierzchni 0,0025 ha i 3438/18 o powierzchni 0,0042 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. J. Kochanowskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 3427.
Uchwała 769/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 652/2 o powierzchni 0,0556 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 651/3.
Uchwała 768/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 652/3 o powierzchni 0,0783 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 651/12.
Uchwała 767/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. ww sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 652/5 o powierzchni 0,0712 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki tj. nr 654.
Uchwała 766/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 5407/23 o powierzchni 0,0628 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 765/XLIV/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

XLIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 6 lutego 2014 r.

Uchwała 764/XLIII/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 758/XLII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 763/XLIII/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 750/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotowych zwolnień w opłacie od posiadania psów.
Uchwała 762/XLIII/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 761/XLIII/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.
Uchwała 760/XLIII/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 r.

XLII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 29 stycznia 2014 r.

Uchwała 759/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 758/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2014 rok.
Uchwała 757/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
Uchwała 756/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwała 755/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwała 754/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 753/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 752/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 751/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 750/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia przedmiotowych zwolnień w opłacie od posiadania psów.
Uchwała 749/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Lubaczowa do kategorii dróg gminnych.
Uchwała 748/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 37/V/2007 r. z dnia 18 stycznia 2007 roku, w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 747/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 467/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 746/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 745/XLII/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2014 r.”

XLI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 19 grudnia 2013 r.

Uchwała 744/XLI/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 743/XLI/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 742/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie".
Uchwała 741/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 740/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 739/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 738/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 737/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 736/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 626/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie na okres 18 miesięcy od podjęcia działalności.
Uchwała 735/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa uprawnienia do określania cen i opłat za usługi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Uchwała 734/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia przedmiotowych zwolnień w opłacie od posiadania psów.
Uchwała 733/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3375/1 o powierzchni 0,0819 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległych działek nr 3377 i 3378.
Uchwała 732/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 560/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 731/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 730/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 729/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 728/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 699/XXXIX/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 727/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 726/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 725/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 721/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 724/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 723/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2014 rok.

XL sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 listopada 2013 r.

Uchwała 722/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 560/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 721/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 720/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 719/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała 718/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 699/XXXIX/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 717/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 716/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała 715/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 714/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Lubaczowie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
Uchwała 713/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta.
Uchwała 712/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
Uchwała 711/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała 710/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 709/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Uchwała 708/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Uchwała 707/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 706/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 705/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 704/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Uchwała 703/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 702/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 701/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Technicznej.

XXXIX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 7 października i 29 października 2013 r.

Uchwała 700/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 699/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 698/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 697/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 590/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.
Uchwała 696/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 695/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., dot. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.
Uchwała 694/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 693/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacji ewidencji gruntów jako działka nr 4228/3 o pow. 0,4103 ha położonej w Lubaczowie za zapleczu ul. Sobieskiego.
Uchwała 692/XXXIX/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 691/XXXIX/2013 z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 690/XXXIX/2013 z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 568/XXIX/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 689/XXXIX/2013 z dnia 7 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 688/XXXIX/2013 z dnia 7 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 25 września 2013 r.

Uchwała 687/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 686/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 685/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 684/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 683/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 682/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 681/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 680/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 1 roku w trybie bezprzetargowym gruntu części działek ozn. w ewid. nr 2681/2 o powierzchni 6 m2 i nr 2704 o powierzchni 11 m2 położonych w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 679/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ozn. w ewid. nr 1134 o powierzchni 0,0927 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Sportowej.
Uchwała 678/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ozn. w ewid. nr 3652 o powierzchni 0,0085 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sienkiewicza.
Uchwała 677/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działek ozn. w ewid. nr 2248/3 o powierzchni 0,0032 ha i nr 2299/4 o powierzchni 0,0097 położonych w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia.
Uchwała 676/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Lubaczowie.
Uchwała 675/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 2520/4 o powierzchni około 0,0103 ha położonej w Lubaczowie u zbiegu ul. Unii Lubelskiej i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 2520/1.
Uchwała 674/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5307/6 o powierzchni 0,5250 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Rzemieślniczej.
Uchwała 673/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/47 o powierzchni 0,0248 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. 3-go Maja na rzecz właściciela przyległych działek nr 3557 i 3556/2.
Uchwała 672/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3438/30 o powierzchni 0,0114 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Jana Matejki na rzecz właściciela przyległej działki nr 3441/1 i 3442/1.
Uchwała 671/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 2678/2 o powierzchni 0,0108 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny na rzecz właściciela przyległej działki nr 2678/1.
Uchwała 670/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.

XXXVII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Uchwała 669/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 668/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 667/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 666/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 665/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 664/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 663/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 662/XXXVII/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Lubaczów w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

XXXVI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 15 lipca 2013 r.

Uchwała 661/XXXVI/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 660/XXXVI/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.
Uchwała 659/XXXVI/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 658/XXXVI/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 657/XXXVI/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 656/XXXVI/2013 z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.

XXXV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała 655/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała 654/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Uchwała 653/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.
Uchwała 652/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy miastem Reghin (Rumunia) a miastem Lubaczów.
Uchwała 651/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała 650/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiana w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 649/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie częściowego powierzenia prowadzenia zadań własnych gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do prowadzenia przez Gminę Lubaczów.
Uchwała 648/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 647/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubaczów - ul. M. Konopnickiej".
Uchwała 646/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 645/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 644/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 643/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 642/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części wieży telekomunikacyjnej położonej w Lubaczowie przy ul. Jasnej.
Uchwała 641/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/82 o powierzchni 0,0347 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej na rzecz właściciela przyległej działki nr 3575/33.
Uchwała 640/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 639/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 638/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 637/XXXV/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.

XXXIV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 21 czerwca 2013 r.

Uchwała 636/XXXIV/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 635/XXXIV/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 634/XXXIV/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa T. Mészáros András Burmistrzowi Partnerskiego Miasta Érd.

XXXIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 28 maja 2013 r.

Uchwała 633/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 632/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 631/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 630/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała 629/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 628/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 627/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.
Uchwała 626/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 625/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.
Uchwała 624/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.
Uchwała 623/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2167/4 o powierzchni 0,2500 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Obrońców Lubaczowa.
Uchwała 622/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 1892/1 o powierzchni 0,0032 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Uchwała 621/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 5397/1 o powierzchni 0,0600 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej.
Uchwała 620/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2051/5 o powierzchni 19,5 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 619/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 5343 o powierzchni 0,0300 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej.
Uchwała 618/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 1452/2 o powierzchni 0,1000 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Adama Mickiewicza.
Uchwała 617/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 3575/72 o powierzchni 0,0015 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.
Uchwała 616/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 615/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 614/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 613/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 612/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.

XXXII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała 611/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 610/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 609/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 608/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 607/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 606/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 605/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 559/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 604/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2966/2 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 603/XXXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. Nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej.

XXXI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 27 marca 2013 r.

Uchwała 602/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 601/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 600/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 599/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 5603/1 o powierzchni 0,0132ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kasztelańskiej na rzecz właściciela przyległej działki nr 5602.
Uchwała 598/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lubaczowa na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Uchwała 597/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na kolejny okres z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała 596/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie upamiętnienia przez Gminę Miejską Lubaczów 150. rocznicy Powstania Styczniowego.
Uchwała 595/XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/I/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.

XXX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 27 lutego 2013 r.

Uchwała 594/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lubaczowa na lata 2013 - 2016.
Uchwała 593/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała 592/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 560/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 591/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 590/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2013 roku.
Uchwała 589/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 588/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 587/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 586/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 585/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 559/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 584/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 583/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 582/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała 581/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 580/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała 579/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 1 roku w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. Nr 2978/38 o powierzchni 17 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała 578/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. Nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej ( OBM ).
Uchwała 577/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ozn. w ewid. Nr 2880 o powierzchni 0,1940 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Ofiar Katynia.
Uchwała 576/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. Nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej ( OBM ).
Uchwała 575/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2013 r.”

XXIX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 30 stycznia 2013 r.

Uchwała 574/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 573/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2662 o powierzchni 0,60 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Józefa Piłsudskiego.
Uchwała 572/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2966/2 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 571/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Lubaczów na lata 2013-2014 pn. „Aktywna rodzina”.
Uchwała 570/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała 569/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Uchwała 568/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 567/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 566/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 565/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwała 564/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwała 563/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3575/107 o powierzchni 0,0695 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej na rzecz właściciela przyległych działek nr 3575/18 i 3575/19.
Uchwała 562/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.
Uchwała 561/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 560/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 559/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2013 rok.

XXVIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 19 i 28 grudnia 2012r.

Uchwała 558/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 557/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 556/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 555/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 554/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 553/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 552/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 551/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 550/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 442/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 549/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 548/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 547/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 546/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 545/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 544/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 543/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 542/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 541/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 540/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 539/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działek ozn. w ewid. nr 3596/3 i 3597/3 o łącznej powierzchni 0,0262 ha położonych w Lubaczowie przy ul. 3 - go Maja.
Uchwała 538/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała 537/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała 536/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała 535/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 534/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 533/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 532/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2530/2 o powierzchni 0,0328 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Jasnej.
Uchwała 531/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2013 rok.
Uchwała 530/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 529/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.

XXVII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 28 listopada 2012 r.

Uchwała 528/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 527/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 526/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 525/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 524/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 523/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 522/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 521/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 520/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała 519/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 518/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Lubaczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała 517/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała 516/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta.
Uchwała 515/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Uchwała 514/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Uchwała 513/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
Uchwała 512/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach.
Uchwała 511/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach.
Uchwała 510/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała 509/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała 508/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 507/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

XXVI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 24 października 2012 r.

Uchwała 506/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 505/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 504/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 503/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 502/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała 501/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 500/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 499/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 498/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. uchylająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 497/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała 496/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 3575/71 o powierzchni 0,0077 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.
Uchwała 495/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 5522/5 o powierzchni 0,0130 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Zbożowej.
Uchwała 494/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 1513 o powierzchni 0,7340 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Przemysłowej.
Uchwała 493/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ozn. w ewid. nr 2878 o powierzchni 0,3110 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Ofiar Katynia.
Uchwała 492/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 5005/2 o powierzchni 0,0217 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wojska Polskiego.
Uchwała 491/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 3575/98 o powierzchni 0,0280 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej.
Uchwała 490/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 489/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 488/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.

XXV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 września 2012 r.

Uchwała 487/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 486/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 485/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 484/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 365/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 483/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 482/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 481/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Lubaczów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
Uchwała 480/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.
Uchwała 479/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała 478/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała 477/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 476/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubaczowa, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
Uchwała 475/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 474/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 473/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 3575/42 o powierzchni 0,0467 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kard. St. Wyszyńskiego.
Uchwała 472/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działek ozn. w ewid. nr 5407/10 i 5407/11 o powierzchni 17 m² położonych w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 471/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 1140 o powierzchni 1,1970 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Mazury.
Uchwała 470/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 1296/3 o powierzchni 0,0152 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Ogrodowej.
Uchwała 469/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2966/2 o powierzchni 20 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 468/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 3575/98 o powierzchni 1,0010 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej.
Uchwała 467/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.
Uchwała 466/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

XXIV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 1 sierpnia 2012 r.

Uchwała 465/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 464/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 4228/1 o pow. 0,4356 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sobieskiego.
Uchwała 463/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 462/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała 461/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 460/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 459/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 458/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 5397 o powierzchni około 0,0100 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej na rzecz właścicieli przyległej działki nr 5366.
Uchwała 457/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wysokości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 456/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 455/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 454/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 453/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 452/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 5523 o pow. 0,0452 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wojewody Pakosława.
Uchwała 451/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 4228/2 o pow. 0,0298 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sobieskiego.
Uchwała 450/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2586/3 położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza.
Uchwała 449/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2586/7 położonej w Lubaczowie przy ul. Kopernika.
Uchwała 448/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2586/6 położonej w Lubaczowie przy ul. Kopernika.
Uchwała 447/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. w ewid. nr 2115/3 o powierzchni 0,1000 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Korzeniowskiego.
Uchwała 446/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn.w ewid. nr 2115/3 o powierzchni 0,1590 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Korzeniowskiego.
Uchwała 445/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ozn. w ewid. nr 4976/26 o powierzchni 0,0198 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Okrężnej.
Uchwała 444/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

XXIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 22 czerwca 2012 r.

Uchwała 434/XXIII/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 433/XXIII/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 432/XXIII/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 431/XXIII/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa Mirosławowi Karapycie – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

XXII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 13 czerwca 2012 r.

Uchwała 430/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała 429/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Uchwała 428/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 427/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 426/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 425/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie”.
Uchwała 424/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie upamiętnienia przez Gminę Miejską Lubaczów ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Lubaczowem.
Uchwała 423/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 422/XXII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.

XXI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 30 maja 2012 r.

Uchwała 421/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 5183/39 o powierzchni 0,0017 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Łokietka na rzecz właściciela przyległej działki nr 2511/1.
Uchwała 420/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XVIII/ 2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Uchwała 419/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 418/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 417/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 416/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 415/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 414/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 413/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 412/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 411/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 410/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 409/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 408/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 407/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 406/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 405/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1899 położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Uchwała 404/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 5049 o powierzchni 0,0077 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Grota Roweckiego.
Uchwała 403/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 5397 o powierzchni 0,0399 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Klonowej.
Uchwała 402/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2012 r.”
Uchwała 401/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działek ozn. ewid. nr 2375/22 i nr 2375/27 o łącznej powierzchni 21 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Marii Konopnickiej.
Uchwała 400/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 399/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 398/XXI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.

XX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała 397/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała 396/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 395/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 394/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".
Uchwała 393/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 392/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. Broniewskiego w Lubaczowie na lata 2012- 2020.
Uchwała 391/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Uchwała 390/XX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.

XIX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 20 kwietnia 2012 r.

 

XVIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 28 marca 2012 r.

Uchwała 389/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 388/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr 346/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
Uchwała 387/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok..
Uchwała 386/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o powierzchni 19,20 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida..
Uchwała 385/XVIII/2011 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała 384/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała 383/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym działek ozn. ewid. nr 2282/3, 2299/12 o łącznej powierzchni 0,0135 położonej w Lubaczowie przy ul. Nowickiego.
Uchwała 382/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym działek ozn. ewid. nr 4976/19, 4976/20 o łącznej powierzchni 0,0336 położonej w Lubaczowie przy ul. Grota Roweckiego.
Uchwała 381/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 1783 o łącznej powierzchni 0,0141 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza .
Uchwała 380/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 379/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 378/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 377/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie .
Uchwała 376/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Modernizowanie budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie - Termomodernizacja budynków oświatowych".
Uchwała 375/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu Abp. E. Baziaka.
Uchwała 374/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Uchwała 373/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Lubaczowie.
Uchwała 372/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki ozn. ewid. nr 2530/2 o powierzchni 20 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Jasnej.

XVII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 29 lutego 2012 r.

Uchwała 371/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała 370/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok..
Uchwała 369/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2679/2 o powierzchni 3 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny..
Uchwała 368/XVII/2011 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
Uchwała 367/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 366/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Uchwała 365/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 364/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Myśliwska".
Uchwała 363/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Leśnej w Lubaczowie".
Uchwała 362/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 361/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3416/17, 3438/24 o łącznej powierzchni 0,0075 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Jana Kochanowskiego.
Uchwała 360/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 5407/10 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul.Szopena..
Uchwała 359/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 położonej w Lubaczowie na zapleczu Abp. E. Baziaka..
Uchwała 358/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki ozn. ewid. nr 2299/2 o powierzchni 0,0072 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Józefa Conrada Korzeniowskiego..
Uchwała 357/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym,części działki ozn. ewid. nr 1442/10 o powierzchni 0,0098 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Adama Mickiewicza.
Uchwała 356/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki ozn. ewid. nr 4976/80 o powierzchni 0,0045 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Armii Krajowej.
Uchwała 355/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3472/12 o powierzchni 0,3881 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

XVI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 25 stycznia 2012 r.

Uchwała 354/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego.
Uchwała 353/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego.
Uchwała 352/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 351/XVI/2011 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 350/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Przemyśl.
Uchwała 349/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego, 3go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogólnospławnego".
Uchwała 348/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2012 roku.
Uchwała 347/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Lubaczów – projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała 346/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
Uchwała 345/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 344/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/28 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 343/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 5102/19 o powierzchni 3 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 342/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 5097/3 o powierzchni 1 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 341/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2705 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała 340/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2705 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 339/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 16,50 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 338/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Norwida.
Uchwała 337/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 5090/2 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Kombatantów.
Uchwała 336/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 3586 o powierzchni 32 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul.Tadeusza Kościuszki.
Uchwała 335/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 334/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.a>
Uchwała 333/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 332/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 331/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 330/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 329/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.a>
Uchwała 328/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 327/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 326/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 325/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 324/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 323/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 322/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.a>
Uchwała 321/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 320/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 319/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 318/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 317/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Abp. E. Baziaka.
Uchwała 316/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2022/87o powierzchni 24 m 2 położonych w Lubaczowie na zapleczu Abp.E. Baziaka.
Uchwała 315/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. została uchylona.
Uchwała 314/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2012 rok.

XV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 21 grudnia 2011r.

Uchwała 313/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 312/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 311/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 310/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 309/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała 308/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 307/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 306/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3581/4 o powierzchni 0,0800 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.
Uchwała 305/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 304/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie zmiany uchwały Nr 30 /IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 303/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 302/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 301/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2012 rok.
Uchwała 300/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.
Uchwała 299/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 298/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3819/1 o powierzchni 0,0053 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Walecznych.
Uchwała 297/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2878,nr 1614 o łącznej powierzchni 0,7871 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej.
Uchwała 296/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3575/23 o powierzchni 0,0860 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała 295/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 1140 o powierzchni 0,7532 ha położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Mazury.
Uchwała 294/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki ozn. ewid. nr 1673/7 o powierzchni 0,0011 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej.
Uchwała 293/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3438/21, 3416/15 o łącznej powierzchni 0,0071 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Jana Kochanowskiego.
Uchwała 292/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działek ozn. ewid. nr 5397, 5402 o łącznej powierzchni 0,0398 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Wierzbowej.
Uchwała 291/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2870, 2871/3 o łącznej powierzchni 0,5539 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej.
Uchwała 290/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.
Uchwała 289/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 288/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 287/XV/2011 z dnia 21 grudnia 2011r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

XIV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 23 listopada 2011r.

Uchwała 286/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa
Uchwała 285/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Lubaczowie.
Uchwała 284/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Lubaczowie.
Uchwała 283/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 282/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 281/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działek ozn. ewid. nr 2206/26, 5283/8 o powierzchni 26,50 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Nowej.
Uchwała 280/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 279/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 278/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie nadania statutu Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 277/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Oczyszczalnia Ścieków w Lubaczowie w jednostkę budżetową pod nazwą Oczyszczalnia Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 276/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 275/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała 274/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Uchwała 273/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wzoru informacji o lasach.
Uchwała 272/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
Uchwała 271/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.
Uchwała 270/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach.
Uchwała 269/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała 268/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała 267/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała 266/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 265/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3416/9, 3438/14 o łącznej powierzchni 0,0063 ha położonych w Lubaczowie przy ul. J. Kochanowskiego.
Uchwała 264/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 5691 o powierzchni 0,0095 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego.
Uchwała 263/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 5591 o powierzchni 0,0110 ha położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Kasztelańskiej.
Uchwała 262/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3438/8, 3416/5 o łącznej powierzchni 0,0121 ha położonych w Lubaczowie przy ul. J. Kochanowskiego.
Uchwała 261/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3724/2, 3723/1 o łącznej powierzchni 0,0247 ha położonych w Lubaczowie przy ul. S. Wyspiańskiego.
Uchwała 260/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała 259/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 1673/8 o powierzchni 0,0006 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Szpitalnej.
Uchwała 258/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3027/1 o powierzchni 0,0128 ha położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Krasińskiego.
Uchwała 257/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Uchwała 256/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Uchwała 255/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.
Uchwała 254/XIV/2011 z dnia 23 listopada 2011r., w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów” nr projektu WNDPOKL. 09.01.0218210/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

XIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 października 2011 r.

Uchwała 253/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 252/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 251/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 250/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 249/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 248/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5307/5 położonej w Lubaczowie przy ul. Rzemieślniczej.
Uchwała 247/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 3570/5, położonej w Lubaczowie przy ul. 3-go Maja.
Uchwała 246/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie zmiany uchwały Nr 30 /IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 245/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Uchwała 244/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 243/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3131 o powierzchni 0,0664 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK.
Uchwała 242/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki ozn. ewid. nr 3976/1 o powierzchni 0,1949 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Orzeszkowej.
Uchwała 241/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3039/1 o powierzchni 0,0426 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. J. Słowackiego.
Uchwała 240/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3575/58 o powierzchni 0,0277 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej.
Uchwała 239/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid. nr 3581/22 o powierzchni 0,0066 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej.
Uchwała 238/XIII/2011 z dnia 26 października 2011r., w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów.

XII (cześć druga)  sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 28 września 2011 r.

Uchwała 237/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie zmiany uchwały Nr 30 /IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów .
Uchwała 236/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie uchwalenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 235/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 234/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 233/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 232/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie przebudowy dróg w Lubaczowie.
Uchwała 231/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na adanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów”.
Uchwała 230/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów.
Uchwała 229/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 228/XII/2011 z dnia 28 września 2011r.,w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 5407/7 i 5407/9 o powierzchni 14,8 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 227/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 1154, oraz części działki ozn. nr. 1187 o powierzchni 0,2383 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Adama Mickiewicza.
Uchwała 226/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3635/10 o powierzchni 0,0078 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu 3-go Maja.
Uchwała 225/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 5443, 5399 o powierzchni 0,0277 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej.
Uchwała 224/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3416/8 , 3438/12 o powierzchni 0,0071 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Jana Kochanowskiego.
Uchwała 223/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie zapleczu ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 222/XII/2011 z dnia 28 września 2011r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie.

XII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Uchwała 221/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 3575/93 o pow 0,0247 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej rzecz właścicieli przyległej działki nr 3575/68.
Uchwała 220/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 219/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 218/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 3688 o pow 0,0176 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mały Łążek rzecz właścicieli przyległej działki nr 3687.
Uchwała 217/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 3204/3 położonej w Lubaczowie przy ul. Myśliwskiej rzecz właścicieli przyległej działki nr 3205.
Uchwała 216/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 3575/94 o pow 0,0206 ha położoną w Lubaczowie przy ul. Słonecznej rzecz właścicieli przyległej działki nr 2942.
Uchwała 215/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.,w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3819/1 o powierzchni 0,0061 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Walecznych.
Uchwała 214/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 2265/2 i 2299/7 o powierzchni 0,0119 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Pszennego.
Uchwała 213/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
Uchwała 212/XII/2011 z dnia 31sierpnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 211/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z części działki ozn. ewid nr 5343 o powierzchni 0,0277 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wierzbowej.
Uchwała 210/XI/2011 z dnia 31 sierpna 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 6070 o powierzchni 0,5600 ha położonej w Lisich Jamach.
Uchwała 209/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3635/7 o powierzchni 0,0080 ha położonej w Lubaczowie przy ul. 3-go Maja .
Uchwała 208/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 2248/2 i 2299/3 o powierzchni 0,0159 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Korzeniowskiego.
Uchwała 207/XII/2011 z dnia 31sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 5399 i 5402 o powierzchni 0,1562 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wierzbowej.
Uchwała 206/XI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3819/1 o powierzchni 0,0036 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Walecznych.
Uchwała 205/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym części działki ozn. ewid nr 3697 o powierzchni 0,0026 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mały Łążek.
Uchwała 204/XII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2012-2015.

XI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 27 lipca 2011 r.

Uchwała 203/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Uchwała 202/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 3575/77,3581/20 oraz część działki 3575/78 o pow 0,0400 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej oraz na rzecz właściciela przyległej działki nr 5095.
Uchwała 201/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 2939 o pow 0,0329 położoną w Lubaczowie przy ul.Słowackiego na rzecz właścicieli przyległej działki nr 2942.
Uchwała 200/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie 3 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okresdo 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu częśći działki ozn. ewid nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej "
Uchwała 199/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r.,w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu części działki ozn. ewid nr 5397 o powierzchni 0,0051 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej.
Uchwała 198/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3575/47 o powierzchni 0,0248 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. 3-go Maja.
Uchwała 197/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu części działki ozn. ewid nr 2496/4 o powierzchni 0,0582 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego.
Uchwała 196/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3438/16 i 3452/8 o powierzchni 0,0186 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Matejki.
Uchwała 195/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu części działki ozn. ewid nr 3944/10 o powierzchni 0,0184 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Cichej.
Uchwała 194/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetragowym gruntu części działki ozn. ewid nr 2375/22 i 2375/27 o powierzchni 25,5 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Konopnickiej.
Uchwała 193/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 192/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 191/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie zmiany uchwały 30/VI/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 190/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 189/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 188/XI/2011 z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie zmiany budżetu Rady Miejskiej na 2011 rok.

X (cześć II) sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 29 czerwca 2011 r.

Uchwała 187/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.
Uchwała 186/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 185/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 184/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie przyjęcia darowizny stanowiącą zabytkową Kaplicę Grobową pochodzącą z 1859 roku.
Uchwała 183/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 182/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Leśnej w Lubaczowie".
Uchwała 181/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 180/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 179/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie 37/V/2007 r. z dnia 18 stycznia 2007 roku, w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała 178/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 177/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 176/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 175/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwała 174/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.,w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3472/10 o łącznej powierzchni 0,0246 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. B. Prusa.
Uchwała 173/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 4775/3 o łącznej powierzchni 0,1500 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Boczna Mazury.
Uchwała 172/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2022/88 o łącznej powierzchni 93 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu Unii Lubelskiej.
Uchwała 171/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2414/3 łącznej powierzchni 0,0598 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Konopnickiej.
Uchwała 170/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 16,9 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 169/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 14 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 168/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 18,9 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 167/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Centrum" w Lubaczowie.
Uchwała 166/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2010 rok Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 165/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
Uchwała 164/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.,w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 1138 o łącznej powierzchni 0,7000 ha położonej w Lubaczowie przy granicy z obrębem wsi Opaka.
Uchwała 163/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2299/6, 2321/2 o łącznej powierzchni 0,0111 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Pszennego 12.
Uchwała 162/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2299/2,2307/2 o łącznej powierzchni 0,0069 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kustronia.
Uchwała 161/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3438/29, 3416/21 łącznej powierzchni 0,0090 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Uchwała 160/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/9, 2882 o powierzchni 0.7107 ha położonej w Lubaczowie za nowym cmentarzem.
Uchwała 159/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym ,działek ozn. ewid. nr 5407/9, 5407/10 o powierzchni 17,4 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 158/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/7, 5407/10 o powierzchni 20 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 157/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o powierzchni 23,4 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 156/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/11 o powierzchni 16,4 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 155/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/7, 5407/9 o powierzchni 21,4 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 154/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.,w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomość zbudowaną oznaczoną w operacie ewid gruntów 5407/11 o powierzchni 16,7 m2 położoną w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 153/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o powierzchni 15 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 152/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 52966/2 o łącznej powierzchni 11 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 151/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2966/2 łącznej powierzchni 15 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 150/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2022/87 o łącznej powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 149/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2299/2 o powierzchni 11,5 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Józefa Kustronia .
Uchwała 148/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2299/2 o powierzchni 13 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Józefa Kustronia.
Uchwała 147/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2299/2 o powierzchni 15 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Józefa Kustronia.
Uchwała 146/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym ,działek ozn. ewid. nr 5407/7, 5407/9 o powierzchni 21 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 145/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/9 o powierzchni 20 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 144/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/7, 5407/9, 5407/10 o powierzchni 20 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 143/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała 142/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

X sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 15 czerwca 2011 r.

Uchwała 141/X/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 140/X/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 139/X/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 138/X/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczów na 2011 rok.
Uchwała 137/X/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.

IX sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 3 czerwca 2011r.

Uchwała 136/IX/2011 z dnia 3 czerwca 2011r., w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 135/IX/2011 z dnia 3 czerwca 2011r., w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa .
Uchwała 134/IX/2011 z dnia 3 czerwca 2011r., w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 133/IX/2011 z dnia 3 czerwca 2011r., w sprawie dokonania wpisu do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.

VIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 25 maja 2011 r.

Uchwała 132/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 131/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 130/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2011rok.
Uchwała 129/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gruntów gminnych objętych scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w rejonie ul. Armii Krajowej w Lubaczowie pod drogi gminne.
Uchwała 128/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 127/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie zmiany uchwały nr 115/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003 w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Mazury II w Lubaczowie.
Uchwała 126/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną oznaczoną w operacie ewid gruntów 2796 o powierzchni 0,0318 ha położoną w Lubaczowie przy ul. Kościuszki na rzecz współwłaścicieli przyległej działki nr 2795.
Uchwała 125/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Uchwała 124/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym ,działek ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 15,9 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Uchwała 123/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2705 łącznej powierzchni 15 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Targowej.
Uchwała 122/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 18,1 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Uchwała 121/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 12,7 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu przy ul. Szopena.
Uchwała 120/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/10 i części działki oz. ewid nr 5407/11 o powierzchni 21,3 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 119/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 118/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5343 o powierzchni 0,0204 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej.
Uchwała 1117/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 116/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie zwiększenia środków obrotowych na Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 115/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 114/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r., w sprawie zmiany Uchwały 109/VII/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Kanalizacja miast w ramach agromeracji - Lubaczów osiedle Piaski".

VII sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Uchwała 113/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 112/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawi zmiany uchwały nr 79/VI/2011 z dnia 30 marca 2011 roku wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 111/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 110/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 109/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania "Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów - os Piaski".
Uchwała 108/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania "Kanalizacja ul. Wyszyńskiego, 3-go Maja".
Uchwała 104/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 106/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzoną przez Gminę Miejską w Lubaczowie.
Uchwała 105/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską w Lubaczów do projektu partnerskiego pod nazwą "Rozwój kompetencji miast i gmin przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem małego ruchu granicznego".
Uchwała 104/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3416/4 i 3438/6 o łącznej powierzchni 0,0136 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Uchwała 103/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 54077 i części działki ozn. ewid. 5407/9 o łącznej powierzchni 14,5 m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu przy ul. Szopena.
Uchwała 102/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 1879 o powierzchni 60 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała 101/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2678 o powierzchni 18 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 100/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5343 o powierzchni 0,0300 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu przy ul. Wierzbowej.
Uchwała 99VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 1296/3 o powierzchni 0,0469 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Ogrodowej.

VI sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 30 marca 2011 r.

Uchwała 98/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała 97/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 96/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 95/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2706 o łącznej powierzchni 10 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała 94/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/11 i o łącznej powierzchni 11m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 93/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 5407/9 i części działki onz. ewid 5407/10 o łącznej powierzchni 6m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia.
Uchwała 92/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2520/4 o łącznej powierzchni 6m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia.
Uchwała 91/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2299/9 i 2321/3 o łącznej powierzchni 0,0123 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Józefa Kustronia.
Uchwała 90/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3410/8 o łącznej powierzchni 0,0096 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego.
Uchwała 89/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3438/15 o łącznej powierzchni 0,0033 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego.
Uchwała 88/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 2678/2 i 2681/2 o łącznej powierzchni 15m2 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Św. Anny.
Uchwała 87/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3438/13 3452/6 o łącznej powierzchni 0,0192 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Matejki.
Uchwała 86/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek ozn. ewid. nr 3438/10 3452/4 o łącznej powierzchni 0,0169 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Matejki.
Uchwała 85/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską w Lubaczowie.
Uchwała 84/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3438/4 położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego na rzecz właściciela przyległej działki nr 3436.
Uchwała 83/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie.
Uchwała 82/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Lubaczów na lata 2011-2016.
Uchwała 81/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 80/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 79/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 78/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 77/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 roku.
Uchwała 76/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 75/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 74/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r., w sprawie określenia przypadków obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze.

V sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 18 lutego 2011 r.

Uchwała 73/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczów na lata 2007-2013.
Uchwała 72/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części powierzchni wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na działkach ozn. ewid. nr: 2524/4, 2524/6, położonej w Lubaczowie przy ul. Jasnej z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych.
Uchwała 71/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Leśnej w Lubaczowie".
Uchwała 70/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II" w Lubaczowie.
Uchwała 69/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.
Uchwała 68/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 186/XXV/2004 w Lubaczowie z dnia 5 listopada 2004 roku.
Uchwała 67/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 66/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2679/2 o powierzchni 3,1 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 65/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2586 o powierzchni 15,4 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Kopernika.
Uchwała 64/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 4912 o powierzchni 18 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała 63/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2711/2 położonej w Lubaczowie przy ul. Targowej.
Uchwała 62/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 5407/9 i części działki ozn. ewid. nr 5407/10 o łącznej powierzchni 18,9 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 61/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej(były OBM).
Uchwała 60/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 5183/42 o powierzchni 56 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Władysława Jagiełły.
Uchwała 59/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2586 o powierzchni 15,1 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Kopernika.
Uchwała 58/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2679/2 położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała 57/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl.
Uchwała 56/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów".
Uchwała 55/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała 54/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Lubaczów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej.

IV sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 26 stycznia 2011 r.

Uchwała 53/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 52/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 51/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 50/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 49/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
Uchwała 48/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 47/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5698/3 o powierzchni 0,0321 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Ostrowieckiej na rzecz właściciela przyległej działki nr 4646/3.
Uchwała 46/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała 45/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała 44/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października 2010 r. Nr 733/LIV/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała 43/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2937/5 położonej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego.
Uchwała 42/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 5407/10 o powierzchni 13,8 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Szopena.
Uchwała 41/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 40/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 39/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2022/87 o powierzchni 24 m² położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała 38/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 2966/2 o powierzchni 15 m² położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Uchwała 37/IV/201 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 5307/3 położonej przy ul. Rzemieślniczej na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 36/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 5302 położonej przy ul. Rzemieślniczej na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 35/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 4473 położonej przy ul. Jana III Sobieskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 34/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2022/49 położonej przy ul. Adama Mickiewicza na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 33/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 2022/45 położonej przy ul. Adama Mickiewicza na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 32/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 3575/33 położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 31/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki ozn. ewid. nr 3528/1 położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
Uchwała 30/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 29/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2011 rok.

III sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 22 grudnia i 29 grudnia 2010 r.

Uchwała 28/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010r., w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Uchwała 27/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 26/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 13/ III /2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 25/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 24/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 23/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 22/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 21/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 20/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 19/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 18/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 17/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 687/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 czerwca 2010 roku z późniejszymi zmianami.
Uchwała 16/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 15/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2011 rok.
Uchwała 14/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie zmiany uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uchwała 13/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 12/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
Uchwała 11/III/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Lubaczów – projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I sesja Rady Miejskiej VI kadencji w dniu 2 grudnia 2010 r.

Uchwała 10/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 9/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 8/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 7/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego w 2011 roku.
Uchwała 6/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Uchwała 5/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 4/I/2010 z dnia 30 listopada 2010r., w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 3/I/2010 z dnia 30 listopada 2010r., w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 2/I/2010 z dnia 30 listopada 2010r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 1/I/2010 z dnia 30 listopada 2010r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.

 

 

drukuj (Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji wydane w latach 2010 - 2014)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Jabłońska; samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej; k.jablonska (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-04-09 09:59
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 10:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13478
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:25:51