Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 25 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

 1. Do zadań Referatu w zakresie gospodarki przestrzennej należą następujące zadania;

  1. przygotowywanie materiałów i dokumentów planistycznych Miasta, dotyczących:
   1. uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   2. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
   3. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   4. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
    • gromadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
    • przyjmowanie wniosków do sporządzenia planu lub jego zmiany,
    • przesyłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania,
    • wykładnie projektu planu do publicznego wglądu,
    • przyjmowanie uwag do planu oraz ich rozpatrywanie wraz z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
  2. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  3. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym;
   1. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
   2. uzgadnianie decyzji z właściwymi organami,
   3. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
  6. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  7. prowadzenie zbioru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
  8. współdziałanie z organami samorządu gmin, powiatu, województwa oraz organizacjami zawodowymi w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej dla zapewnienia wymagań ładu przestrzennego i urbanistyki.
 2. Do zadań w zakresie ochrony środowiska należy prowadzenie spraw:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony zieleni na podstawie ustawy o ochronie przyrody to jest:
   1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
   2. ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz terminów ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów,
   3. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub ich zniszczenia,
   4. kontrola realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami,
   5. prowadzenie spraw z zakresu form ochrony przyrody:
    • w tym przygotowanie uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
    • przygotowanie projektów uchwał w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
  2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
  3. prowadzenie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  4. prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
  5. w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
   1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta,
   2. bieżąca obsługa i aktualizacja ewidencji mieszkańców objętych systemem,
   3. przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ich korekt,
   4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,
   5. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
   6. przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest lub o usunięciu wyrobów zawierających azbest,
  6. gospodarka ściekowa na obszarach nieskanalizowanych:
   1. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
   2. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej i wydawania związanych z tym decyzji,
  7. współdziałanie w sprawie opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  8. przygotowanie informacji, prowadzenie edukacji ekologicznej.
 3. W zakresie określonym odrębnymi ustawami:

  1. wykonanie zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  2. prowadzenie rejestru zabytków i pomników przyrody,
  3. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  4. prowadzenie dokumentacji przetargowej na ścinkę drzew,
  5. nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-06 12:08
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:15

Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Kania

  Kierownik referatu;
  a.kania (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 27

 • Beata Antonik

  Inspektor - decyzje środowiskowe, decyzje inwestycji celu publicznego
  b.antonik (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 28

 • Marek Kuziemski

  Inspektor - deklaracje i naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
  m.kuziemski (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 29

 • Irena Dziamara

  Pomoc administracyjna - wycinka drzew i krzewów, rejestr zabytków;
  i.dziamara (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 29

 • Kamil Cisek

  Pomoc administracyjna - PSZOK, gospodarka ściekowa (szamba i przydomowe oczyszczalnie);
  k.cisek (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 29

 • Anna Nogaj

  Referent - wypisy i wyrysy z ewidencji;
  a.nogaj (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:02
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2969
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-16 14:27:30