Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 25 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

 1. Do zadań Referatu w zakresie gospodarki przestrzennej należą następujące zadania;

  1. przygotowywanie materiałów i dokumentów planistycznych Miasta, dotyczących:
   1. uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   2. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
   3. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   4. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
    • gromadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
    • przyjmowanie wniosków do sporządzenia planu lub jego zmiany,
    • przesyłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania,
    • wykładnie projektu planu do publicznego wglądu,
    • przyjmowanie uwag do planu oraz ich rozpatrywanie wraz z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
  2. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  3. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym;
   1. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
   2. uzgadnianie decyzji z właściwymi organami,
   3. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
  6. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  7. prowadzenie zbioru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
  8. współdziałanie z organami samorządu gmin, powiatu, województwa oraz organizacjami zawodowymi w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej dla zapewnienia wymagań ładu przestrzennego i urbanistyki.
 2. Do zadań w zakresie ochrony środowiska należy prowadzenie spraw:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony zieleni na podstawie ustawy o ochronie przyrody to jest:
   1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
   2. ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz terminów ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów,
   3. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub ich zniszczenia,
   4. kontrola realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami,
   5. prowadzenie spraw z zakresu form ochrony przyrody:
    • w tym przygotowanie uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
    • przygotowanie projektów uchwał w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
  2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
  3. prowadzenie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  4. prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
  5. w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
   1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta,
   2. bieżąca obsługa i aktualizacja ewidencji mieszkańców objętych systemem,
   3. przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ich korekt,
   4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,
   5. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
   6. przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest lub o usunięciu wyrobów zawierających azbest,
  6. gospodarka ściekowa na obszarach nieskanalizowanych:
   1. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
   2. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej i wydawania związanych z tym decyzji,
  7. współdziałanie w sprawie opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  8. przygotowanie informacji, prowadzenie edukacji ekologicznej.
 3. W zakresie określonym odrębnymi ustawami:

  1. wykonanie zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  2. prowadzenie rejestru zabytków i pomników przyrody,
  3. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  4. prowadzenie dokumentacji przetargowej na ścinkę drzew,
  5. nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych.
 4. W zakresie BHP:
  1. okresowa analiza stanu bhp,
  2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
  3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
  6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  7. udział w dochodzeniach powypadkowych,
  8. współdziałanie z inspekcją pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-06 12:08
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-19 14:09

Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Kania

  Kierownik referatu;
  andrzej.kania (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 41

 • Beata Antonik-Kamińska

  Inspektor - decyzje środowiskowe, decyzje inwestycji celu publicznego
  beata.antonik-kaminska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 28

 • Marek Kuziemski

  Inspektor - deklaracje i naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
  marek.kuziemski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 44

 • Irena Dziamara

  Referent - wycinka drzew i krzewów, rejestr zabytków;
  irena.dziamara (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 46

 • Kamil Cisek

  Referent - PSZOK, gospodarka ściekowa (szamba i przydomowe oczyszczalnie);
  kamil.cisek (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 45

 • Anna Nogaj

  Referent - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
  anna.nogaj (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:02
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7199
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 14:15:05