Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 29 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. dokonywanie rejestracji aktów stanu cywilnego oraz wpisów w rejestrze stanu cywilnego prowadzonym przez ministra do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym,
 2. występowanie o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia,
 3. aktualizowanie rejestru PESEL po sporządzeniu aktu małżeństwa oraz aktu zgonu,
 4. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 5. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach,
 6. wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 7. wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 8. odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów),
 9. transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą,
 10. wydawanie zaświadczeń o braku ksiąg lub zapisu w księgach stanu cywilnego,
 11. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 12. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
 13. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 14. przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 16. wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
 17. nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych,
 18. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 19. sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych dotyczących urodzeń małżeństw i zgonów,
 20. korespondencja z placówkami konsularnymi w kraju i za granicą,
 21. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego od 1890r.

2. Z zakresu spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 1. prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców,
 2. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
 3. meldowanie cudzoziemców oraz prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,
 4. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania w trybie administracyjnym,
 5. zakładanie kart osobowych mieszkańców /w formie elektronicznej /oraz aktualizowanie danych w nich zawartych,
 6. uzupełnianie brakujących danych osobowych w zbiorze stałych mieszkańców,
 7. prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców, wykazu dzieci spełniających obowiązek szkolny oraz wykazu osób do kwalifikacji wojskowej,
 8. wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych oraz wyborczych z posiadanych akt,
 9. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wprowadzanie do Rejestru Dowodów Osobistych,
 10. sprawdzanie wniosków z aktami stanu cywilnego - zlecanie migracji aktów stanu cywilnego,
 11. zakładanie kopert dowodowych,
 12. wydawanie dowodów osobistych,
 13. przyjmowanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych osobom niepełnosprawnym w domach i szpitalu,
 14. wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
 15. wysyłanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,
 16. wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych.
 17. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na zbiórki publiczne na obszarze Miasta, nadzór nad przebiegiem zbiórek oraz sposobem wykorzystania zebranych środków,
 18. sprawowanie nadzoru nad zbiórkami publicznymi przeprowadzonymi w oparciu o zezwolenia organów administracji rządowej i samorządowej,
 19. prowadzenie spraw z zakresu repatriacji,
 20. przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych na terenie Miasta i przygotowanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-07 08:39
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:39

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

 • Anna Gorzelnik

  Kierownik USC;
  anna.gorzelnik (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 66

 • Wanda Pietrasiewicz

  Z-ca kierownika USC;
  wanda.pietrasiewicz (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 67

 • Elżbieta Damm

  Inspektor - ewidencja ludności / dowody osobiste;
  elzbieta.damm (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 68

 • Renata Wnuk

  Inspektor - dowody osobiste;
  renata.wnuk (at) usc.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 69

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:21
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9498
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 22:34:09