Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.6.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa oświetlenia ulicznego dróg powiatowych nr 1684R ul. Konopnickiej oraz 1683R ul. Nowej w Lubaczowie
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-03 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-09-03
Data końca składania ofert: piątek 2020-09-18 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.6.2020
Szczegółowa informacja:

 RIR.III.271.6.2020                                                                                                                     Lubaczów, dnia 03.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego dróg powiatowych nr 1684R ul. Konopnickiej oraz 1683R     ul. Nowej w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:

Gmina Miejska Lubaczów

(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)

Rynek 26

37-600 Lubaczów

www.bip.um.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl, drogi@um.lubaczow.pl

godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.um.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa oświetlenia ulicznego dróg powiatowych nr 1684R ul. Konopnickiej oraz 1683R ul. Nowej w Lubaczowie”
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 4. Zamawiający podstawowe:

W zakresie zamówienia podstawowego, będzie wykonanie:

 1. a) budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 (L=198 m) – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 30) oraz 7 kompozytowych słupów oświetleniowych.
 2. b) budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 (L=219 m) – obwód nr 2 (stacja Lubaczów 30) oraz 5 kompozytowych słupów oświetleniowych.
 3. c) budowie zasilacza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (L=173 m) – obwód nr 3 (stacja Lubaczów 30) w kierunku ulicy Wyszyńskiego i zakończonego przy słupie Nr 6/1/30.
 4. d) budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 (L=625 m) – obwód nr 2 (stacja Lubaczów 1) oraz 17 kompozytowych słupów oświetleniowych.
 5. e) budowa zasilacza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (L=47 m) – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 1) w kierunku ulicy Kustronia i zakończonego mufą przy słupie Nr 1/1/1.
 6. f) budowa zasilacza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (L=221 m) – obwód nr 3 (stacja Lubaczów 1) w kierunku ulic Bohaterów Września i zakończonego mufą przy słupie Nr 1/3/1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ.

 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych zamówieniu podstawowym.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
  1. Przedmiary robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
  2. Projekty budowlane ( załącznik nr 10 do SIWZ ).
  3. Dodatkowe uwagi:

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 3 do 5 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.

Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.

5.Kod CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

 1. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
  • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
  • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  • Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań i obowiązującymi przepisami,  w szczególności wymogami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.

- Użyte materiały/zabudowane urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z PN przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane).

 1. Wymagania organizacyjne
  • Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót.
  • Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca ( kierownik budowy).
  • Złożenie materiałów rozbiórkowych (grunt z wykopów) lub nadających się do ponownego wbudowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  w stanie nienaruszonym.

Złom lub inne materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca będzie systematycznie wywoził z terenu realizowanego obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.


 1. Wymagania dotyczące gwarancji

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 3 - letniej (36 miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego niż 3 lata (36 miesięcy) okresu gwarancji jego oferta zostanie odrzucona.


 1. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp

10.1 Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn.26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), przez cały okres realizacji umowy, osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. wykonujące prace budowlane w tym: robotników budowlanych i operatorów sprzętów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

10.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

10.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy  - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę – za ostatni okres rozliczeniowy lub pierwszy okres rozliczeniowy związany z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

10.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10.5 Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy  Pzp., uprawnienia  zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania przez wykonawcę wymagań,   oraz   sankcji   z   tytułu   niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na  podstawie umowy  o  pracę przez wykonawcę lub    podwykonawcę, osób   wykonujących czynności   w trakcie  realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

 1. Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia:

1) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Zakończenie: do dnia 18 grudnia 2020 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.                                                                                                                                        

 • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
 • złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego na  kwotę 100.000,00 zł, lub też realizacją dwóch robót budowlanych, polegających na budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego, na łączną kwotę 150.000,00 zł.
 • oświadczenie, że osoby posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków w udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu – pkt 1)) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia każdego z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  podpisują  osoby  uprawnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. Warunek określony w pkt. 2), 3) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.

 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 • jest niezgodna z ustawą,
 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):

 1. a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
 2. b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:

- Zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

- członkami komisji przetargowej;

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 2. e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 3. f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

 1. h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) W przypadkach, o których mowa:

 1. a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
 2. b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8.2 Zgodnie  art.  23  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument „ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału”, o którym mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt.1) i ppkt.2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

8.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 1. Poleganie na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych

9.1 Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  zamówienia,  lub  jego  części, na  podstawie  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, polegać  na  zdolnościach technicznych   lub   zawodowych   lub   sytuacji   finansowej   lub   ekonomicznej   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.2 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

9.3 Zamawiający  oceni,  czy  udostępnione  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.4 W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.5 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.6 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna podmiotu,  na  zasobach  którego Wykonawca  polega,  nie  potwierdzają  spełniania  przez Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający  zażąda,  aby  Wykonawca  w terminie  określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
 2. b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia, jeżeli  wykaże   zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub  sytuację finansową  lub ekonomiczną.

9.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt.1) i ppkt.2) SIWZ.

9.8 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ;propozycja treści zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ.

9.9 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a  ustawy Prawo zamówień  publicznych, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia publicznego oraz oceny ,czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania  zasobów   innego   podmiotu, przez   Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3 ) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca  polega w odniesieniu do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty  budowlane lub usługi, których  wskazane zdolności dotyczą.

9.10 Zamawiający wymaga, by Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 2 ppkt.2 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Samodzielne uzyskanie dokumentów i oświadczeń przez zamawiającego

10.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

10.2 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

10.3 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
 • Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
 • Pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
 • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie/a o którym/ych mowa w ppkt. 1) i w ppkt. 2) składa każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1) i w ppkt. 2).
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy, aby podlegały ocenie przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert.

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
 • Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Uwaga:

Jeżeli  Wykonawca  wskaże,  gdzie  Zamawiający  może  uzyskać ww.  odpis  za  pomocą bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne  (tj. Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  346 z późn. zm.), nie  jest  zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.

 • Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego, na  kwotę 100.000,00 zł, lub też realizacją dwóch robót budowlanych, polegających na budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego,  na łączną kwotę 150.000,00 zł    -  wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2. ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 3. lit. a) tiret pierwsze, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 • W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 • ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
 • pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

5.Forma złożenia dokumentów.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

6.Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale 5 oraz niżej wymienione załączniki:

 • Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – wg zał. nr 1 do SIWZ,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Prawa zamówień publicznych – wg zał. nr 2 do SIWZ,
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych – wg zał. 3 do SIWZ,
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

8) Informacja na temat wadium:

 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 

a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 1. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).
 2. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium                                 w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
 4. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Sposób oceny ofert :

Cena wykonania zamówienia – waga 60%.

Okres gwarancji - waga 40 %

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

w  siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

pokój nr B1, Biuro Obsługi Mieszkańców

do dnia 18.09.2020 r. do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

Rynek 26, 37-600 Lubaczów

pokój nr 6, Sala obrad

dnia 18.09.2020 r. do godz. 12.15.

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert      

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia uzupełniającego:

Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych zamówieniu podstawowym.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia581146-N-2020, dnia 03.09.2020 r.

18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy

 

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-09-03 15:27
Załączniki:
 • SIWZ wraz z dokumentacją przetargową13.5MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-09-03 15:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-15 13:41
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: RIR.III.271.6.2020

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-09-15 13:29
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia33.79kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-09-15 13:31
Modyfikacja treści SIWZ i Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-15 13:42
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: RIR.III.271.6.2020

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-09-15 13:34
Załączniki:
Aktualizacja przedmiaru robót i schemat ideowy
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-15 14:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-09-15 13:55
Załączniki:
 • Schemat ideowy966.36kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-09-15 13:57
 • Aktualizacja przedmiaru robót227.94kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-09-15 13:58
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-21 13:08
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-09-21 13:08
Załączniki:
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT443.49kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-09-21 13:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2020 r.
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-28 14:28
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-09-28 14:27
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-27 12:50
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: RIR.III.271.6.2020

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-10-27 12:49
Załączniki:
[drukuj]