Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Nie wiesz jak głosować

W wyborach samorządowych każdy wyborca dostanie cztery karty z nazwiskami kandydatów.

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej między godziną 6 a 20.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Komisja ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, sprawdzając, czy jest on ujęty w spisie wyborców. Jeżeli wyborca jest ujęty w spisie wyborców, komisja wydaje mu kartę do głosowania.

Osoba nie ujęta w spisie wyborców zostanie dopisana do spisu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania (np. okazując dowód osobisty z wpisem o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze obwodu albo decyzję wójta o wpisaniu do rejestru wyborców na wniosek zainteresowanego), a organ ewidencji ludności w urzędzie gminy potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców w gminie.

Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.

Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.

Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

W wyborach radnych w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Wyborca może głosować na określonych kandydatów bez względu na to, na jakich listach nazwiska ich są umieszczone.

Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak X w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż radnych jest wybieranych lub nie postawiono znaku X w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

Głos jest również nieważny, jeżeli znak X postawiono w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie.

Informacje o skreśleniu oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej karcie, komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

W wyborach radnych w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców wyborca głosuje tylko na 1 listę kandydatów, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. Tak samo głosuje się do rad powiatów i sejmików województw.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

W wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. Wyborca głosuje, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Jeżeli znak X postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu.

W przypadku, gdy został zarejestrowany tylko jeden kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyborca głosuje na niego, stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem TAK z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku X w kratce oznaczonej słowem NIE z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
    data publikacji: 2020-08-04 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41574
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-04 14:01:16