Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

 • IMG_20200329_102035

Burmistrz Miasta - Krzysztof Szpyt

 

telefon: 16 632 80 10 wewnętrzny 31
e-mail: k.szpyt (at) um.lubaczow.pl

Sekretariat Burmistrza Miasta pokój nr A7 - I piętro

 

 

§ 18 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności należących do jego kompetencji w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 3. powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Burmistrza,
 4. występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie Skarbnika,
 5. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 6. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji, a w szczególności Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub innym pracownikom Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 8. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta,
 9. przygotowywanie projektu budżetu, sprawozdań z jego wykonania, realizacja budżetu Miasta,
 10. wykonywanie uchwał Rady,
 11. przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
 12. reprezentowanie organów gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 13. składanie Radzie wniosków i propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego,
 14. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i miejskich jednostek organizacyjnych,
 15. bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami,
 16. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 17. uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych,
 18. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 19. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, zawieranie umów z pracownikami samorządowymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych,
 20. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 21. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych, upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 22. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
  pełnienie funkcji szefa Obrony Cywilnej,
 23. wykonywanie innych zadań własnych i zleconych, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady. 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-31 19:11
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-06 10:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-06 10:44:25