Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 21 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Skarbnik wykonuje zadania z zakresu polityki finansowej Miasta, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. koordynowanie i przygotowanie projektu budżetu Miasta i dokonywanie w nim zmian,
 2. koordynowanie i przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dokonywanie w niej zmian,
 3. nadzór nad prawidłowością realizacji budżetu Miasta,
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie,
 5. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta i głównego księgowego Urzędu,
 6. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych, w tym opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 8. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Miasta,
 9. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 10. informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 11. parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 12. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla Miasta,
 13. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 14. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Miasta,
 15. opracowywanie przepisów wewnętrznych dot. gospodarki finansowej,
 16. przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności ich sporządzania dla operacji gospodarczych i finansowych,
 17. nadzór nad gospodarką finansową miejskich jednostek organizacyjnych,
 18. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 19. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Finansowego - Budżetowego oraz Referatu Podatków i Opłat,
 20. współpraca z Radą i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
 21. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i bankami,
 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-05 17:00
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-07 08:14:13