Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 27 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do zakresu działania Referatu Finansowo Budżetowego należy realizacja zadań, wynikających w szczególności z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, w tym:

 1. W zakresie budżetu Miasta:

  1. przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedkładanie w trybie obowiązującym do zatwierdzenia,
  2. przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3. przygotowanie projektów Uchwał Rady i projektów Zarządzeń burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta, oraz innych uchwał związanych z budżetem,
  4. opracowanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Miasta,
  5. opracowanie materiałów planistycznych kierowanych do referatów i jednostek organizacyjnych Miasta w celu przygotowania projektu budżetu Miasta, ich analiza i weryfikacja,
  6. opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
  7. zawiadamianie jednostek organizacyjnych Miasta o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej i uchwałach/ zarządzeniach zmieniających budżet, do opracowania planów finansowych,
  8. opracowywanie planu finansowego Urzędu,
  9. weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek organizacyjnych Miasta i monitorowania ich wykorzystania,
  10. opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu, analiz sytuacji finansowej, oraz prognozy długu Miasta dla potrzeb Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika i komisji Rady,
  11. sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego oraz sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Miasta,
  12. opracowywanie ankiet dotyczących dochodów i wydatków budżetu Miasta.
 2. W zakresie księgowości i finansów:

  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta oraz Urzędu, a w szczególności prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
  2. sporządzanie sprawozdań jednostkowych oraz zbiorczych z wykonania budżetu,
  3. sporządzanie bilansu budżetu, bilansu jednostkowego Urzędu oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, bilansu skonsolidowanego,
  4. przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań z jednostek organizacyjnych Miasta,
  5. prowadzenie rachunkowości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu,
  6. zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,
  7. prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej inwestycji miejskich w układzie klasyfikacji budżetowej, strukturalnej, zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania,
  8. prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej sum depozytowych,
  9. prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków,
  10. prowadzenie ewidencji pozabilansowej zabezpieczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla umów, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”, rozliczanie delegacji pracowników Urzędu i radnych,
  11. regulowanie zobowiązań z tytułu opłat PFRON,
  12. prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych Urzędu,
  13. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  14. rozliczanie inwentaryzacji,
  15. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
  16. sporządzanie, przy współpracy referatów merytorycznych, sprawozdań statystycznych dotyczących majątku, oraz z zatrudnienia i wynagrodzeń,
  17. formalno rachunkowa kontrola operacji finansowych i gospodarczych,
  18. prowadzenie gospodarki w zakresie druków ścisłego zarachowania,
  19. terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa, otrzymanych z jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  20. ewidencja kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych oraz spłat rat kapitałowych i odsetek,
  21. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
  22. przekazywanie dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, realizujących zadania własne Miasta na podstawie zawartych umów,
  23. prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, a w szczególności: wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz rozliczenie i odprowadzanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
  24. ewidencja zaangażowania wydatków Urzędu,
  25. ewidencja wydatków strukturalnych,
  26. prowadzenie rachuby płac, a w szczególności: naliczanie płac i obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu, prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym, wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, wyliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych i ustalanie kapitału początkowego pracowników Urzędu, sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac interwencyjnych,
  27. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  28. prowadzenie kasy Urzędu,
  29. wystawianie dowodów wpłat w sprawach podatków i opłat lokalnych,
  30. wystawianie dowodów wpłat w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami.
 3. W zakresie rozliczeń projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych:

  1. weryfikacja wniosków aplikacyjnych pod względem zgodności montażu finansowego z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości oraz z wytycznymi przyjętymi dla danego projektu w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków zawartych we wniosku,
  2. sprawdzanie umowy o dofinansowanie pod względem finansowo-rachunkowym z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym Urzędu i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz uchwałami o zobowiązaniach,
  3. prowadzenie obsługi finansowej wyodrębnionych rachunków bankowych dla realizacji projektów i funduszy celowych,
  4. ewidencja syntetyczna analityczna dochodów, przychodów wydatków realizowanych w ramach projektów i funduszy celowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości , klasyfikacji budżetowej i strukturalnej, ustaw szczegółowych oraz wytycznych dla poszczególnych projektów dofinansowanych ze środków pomocowych,
  5. weryfikacja umów i aneksów do umów, zawieranych na realizacji projektów, z wykonawcami lub dostawcami usług lub towarów, w zakresie zgodności z planem finansowym Urzędu, planami finansowymi funduszy celowych oraz z założeniami umów o dofinansowanie projektów,
  6. ewidencja pozabilansowa zaangażowania budżetu roku bieżącego i lat przyszłych, w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej, na podstawie umów o dofinansowanie projektu, obciążających plan finansowy Urzędu i plany finansowe funduszy celowych,
  7. ewidencja analityczna rozrachunków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-05 21:30
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:22

Pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego

 • Joanna Hadel

  Kierownik referatu;
  joanna.hadel (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 12

 • Beata Zając

  Z-ca kierownika - księgowość budżetowa;
  beata.zajac (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

 • Agata Baran

  Inspektor - pracownicze listy płac;
  agata.baran (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 14

 • Alicja Soliszewska

  Inspektor - kasa urzędu, środki trwałe;
  alicja.soliszewska (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 50

 • Rafał Kozak

  Inspektor - księgowość budżetowa Gminy Miejskiej Lubaczów;
  rafal.kozak (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

 • Aleksandra Mazurkiewicz

  Referent - pracownicze listy płac, środki trwałe;
  aleksandra.mazurkiewicz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 22:55
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 22:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7246
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 23:12:18