Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 28 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do zakresu działania referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Miasta, w tym:

 1. naliczanie podatków i opłat,
 2. ewidencja księgowa podatków i opłat,
 3. egzekucja należności z tytułu podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Burmistrza, a w szczególności przygotowanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie wymiaru podatku oraz kompletowanie dokumentacji wymiarowej,
  prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydanie decyzji w sprawach: odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia podatków i opłat,
 4. kontrola formalna i rachunkowa dokumentów (informacje podatkowe, deklaracje, umowy kupna/ sprzedaży, umowy dzierżawy, inne), kontrola terminowego składania przez podatników informacji i deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja np. zgodności złożonych deklaracji przez podatników z wzorami deklaracji, prawidłowości wyliczenia kwoty podatku, poprawności co do powierzchni, prawidłowości i rzetelności wykazania przedmiotu opodatkowania,
 5. przyjmowanie i bieżące nanoszenie zmian oraz przechowywanie wykazów, zawiadomień, wszelkich zmian składanych organowi podatkowemu, informacji i deklaracji podatkowych oraz egzekwowanie wywiązywania się z obowiązku terminowego składania informacji o zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 6. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu należnych podatków,
 7. sporządzanie wniosków karno - skarbowych w przypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach,
 8. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
 9. bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów z księgowością podatkową i budżetową,
 10. prowadzenie ewidencji podatników z danymi dotyczącymi przedmiotów opodatkowania, w szczególności prowadzenie kart gospodarstw, ewidencji pojazdów itp.,
 11. ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z poszczególnych składników mienia,
 12. prowadzenie ewidencji inkasentów,
 13. przygotowanie projektów postanowień w sprawie opinii wydawanych przez Burmistrza dotyczących: ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń podatków stanowiących dochód budżetu Miasta, realizowanych przez Urząd Skarbowy,
 14. opracowanie projektów uchwał podatkowych, a w szczególności w sprawie wysokości stawek podatkowych, określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, wprowadzenia ulg i zwolnień podatkowych,
 15. prowadzenie kontroli podatkowej,
 16. zgodne z ewidencją podatkową sporządzanie dla celów sprawozdawczości informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych,
 17. sporządzanie informacji niezbędnych do sporządzenia wniosków o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach realizowanych przez referat,
 18. obsługa księgowa należności podatkowych, w tym: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej i opłaty targowej,
 19. prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat,
 20. kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
 21. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze,
  zaliczanie i zwracanie nadpłat,
 22. prowadzenie rozliczenia rachunkowo- kasowego inkasentów,
 23. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat, oraz o zaległościach przedsiębiorców,
 24. wydawanie bloczków opłaty skarbowej i targowej inkasentom,
 25. sporządzanie wniosków do sądu o ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta oraz zgłaszanie tych wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych,
 26. sporządzanie wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych Miasta,
 27. sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom ustawowo zwolnionym z podatków lub w drodze uchwały Rady wraz z projektem sprawozdania oraz monitorowanie udzielonej pomocy publicznej,
 28. przygotowania informacji i sprawozdań podatkowych oraz materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta,
 29. naliczanie oraz prowadzenie ewidencji opłat za odbiór odpadów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-05 21:47
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-06 13:35

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat

 • Teresa Stupak

  Kierownik referatu;
  teresa.stupak (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 52

 • Elżbieta Dec

  Z-ca kierownika - ewidencja opłat podatkowych;
  elzbieta.dec (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 52

 • Anna Klin-Podporska

  Inspektor - ewidencja opłat za odbiór odpadów komunalnych;
  anna.klin-podporska (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 52

 • Justyna Chodzińska

  Podinspektor - wymiar podatkowy;
  justyna.chodzinska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

 • Renata Wróblewska

  Podinspektor - wymiar podatkowy;
  renata.wroblewska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

 • Agnieszka Grudowska

  Inspektor - wymiar podatkowy;
  agnieszka.grudowska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:39
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7468
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 14:18:08