Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 26 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

 1. W zakresie gospodarki nieruchomościami do zadań Referatu należy:

  1. prowadzenie obrotu nieruchomościami poprzez sprzedaż, zamianę, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w trwały zarząd oraz nabycie,
  2. udostępnianie nieruchomości poprzez: wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w zarząd, w najem, udostępnianie w celu wykonania robót inwestycyjnych różnym inwestorom oraz prowadzenie spraw z tym związanych, wyrażanie zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
  3. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem gminnym zasobem nieruchomościami poprzez regulację ich stanu prawnego, ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnianie wycen tych nieruchomości,
  4. nabywanie nieruchomości w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
  5. składanie deklaracji podatkowej od nieruchomości będących w zasobie gminy, sporządzanie bieżących zestawień gruntów gminnych wg klas i użytków,
  6. sporządzanie protokołów przejęcia - przekazania nieruchomości,
  7. obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. użytkowaniem, służebnością i hipoteką,
  8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży (zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości, opracowywanie projektów uchwał organów gminy), organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminy, udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, przygotowanie projektów umów, porozumień i protokołów uzgodnień),
  9. opiniowanie prawa pierwokupu,
  10. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem procedury wywłaszczania nieruchomości przez starostę,
  11. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia,
  12. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy, dokonywanie zmian w księgach wieczystych, występowanie z wnioskiem o wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych,
  13. prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych, postępowań w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, w sprawie aktualizacji opłaty rocznej, sprzedaż prawa własności gruntów na rzecz ich dotychczasowych użytkowników;
  14. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
  15. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z ustaleniem i naliczeniem opłat adiacenckich z tytułu:  wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, scalenia i podziału nieruchomości, udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
  16. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę w wyniku podziału nieruchomości i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
  17. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
  18. prowadzenie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
  19. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości. ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze, przygotowanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic i obiektów,
  20. przeprowadzanie czynności związanych z kontrolą w zakresie gruntów zajętych i użytkowanych przez inne podmioty bez tytułu prawnego, udział w pracach terenowych związanych z okazywaniem granic nowo wydzielonych działek,
  21. prowadzenie rejestrów w zakresie: dzierżaw gruntów, sprzedaży lokali mieszkalnych, 22) prowadzenie postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy usług w zakresie operatów szacunkowych, prac geodezyjnych, rozgraniczeń i innych usług dotyczących wykonywania bieżących zadań referatu,
  22. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naliczania opłaty planistycznej związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego, prowadzenie rejestru nieruchomości, które po uchwaleniu bądź zmianie planu miejscowego podlegają opłacie planistycznej,
  23. sporządzanie wymiaru należności z tytułu dochodów realizowanych przez referat, naliczanie opłat ratalnych za nieruchomości sprzedane na raty, prowadzenie postępowań w sprawach o umarzanie należności, podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak: wezwanie do zapłaty, egzekucja komornicza,
  24. prowadzenia księgowości analitycznej w zakresie: dzierżaw rolnicza, handlowa, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, opłata planistyczna, adiacencka i trwały zarząd,
  25. prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków,
  26. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  27. umorzenia opłat z tytułu dzierżaw,
  28. sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom oraz monitorowanie udzielonej pomocy publicznej, prowadzenie sprawozdań Shirmp,
  29. formalno-rachunkowa kontrola operacji finansowych, wystawianie faktur VAT, zaliczanie i zwracanie nadpłat,
  30. sporządzanie sprawozdań z zakresu przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego i sprawozdań z procesu ujawniania w KW nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
 2. W zakresie rolnictwa i ochrony zwierząt - prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i ochrony zwierząt, a w szczególności:

  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, wydawanie i cofanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy niebezpiecznej,
  2. przygotowanie uchwały Rady dotyczącej corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  3. współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, współudział w zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych,
  4. Koordynowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa,
  5. współpraca z Podkarpacką Izbą Rolniczą i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego,
  6. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  7. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie,
  8. ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym gospodarki wodnej,
  9. sprawy utrzymania rowów melioracyjnych we właściwym stanie technicznym, współpraca ze spółkami wodnymi,
  10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,
  11. udzielanie informacji na temat wspólnej polityki rolnej UE,
  12. realizacja zadań dotyczących zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  13. załatwianie spraw związanych z potwierdzeniem posiadania gospodarstwa rolnego i prowadzenia działalności rolniczej,
  14. wydawania poświadczeń potwierdzających fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz wliczania pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego,
  15. wydawania decyzji o odebraniu zwierząt rażąco zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych.
 3. W zakresie zadań z zakresu gospodarki lokalowej i spraw socjalnych:

  1. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  2. zamiany lokali mieszkalnych,
  3. przygotowanie dokumentacji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, udzielanie bonifikat,
  4. współdziałanie z gospodarka lokalową w sprawach należących do kompetencji Burmistrza, w tym umorzenia czynszu mieszkalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-06 13:00
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:15

Pracownicy Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Jan Świeboda

  Kierownik referatu;
  j.swieboda (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 37

 • Barbara Górecka

  Z-ca kierownika - sprzedaż, zamiana i nabywanie działek i lokali, regulacja stanu prawnego nieruchomości;
  b.gorecka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 35

 • Anna Szczygieł-Hałucha

  Inspektor - użytkowaie wieczyste, naliczanie opłat, sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
  a.szczygiel-halucha (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 36

 • Jerzy Rogalski

  Inspektor - opłaty adiacenckie, dzierżawa gruntów na cele handlowe, zamian stanu wody w gruntach;
  j.rogalski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 36

 • Lesław Strycharz

  Inspektor - sprawy ochrony zwierząt, zwrot podatku akcyzowego, trwały zarząd;
  l.strycharz (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 35

 • Marcin Tarnawski

  Inspektor - podziały nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, dzierżawa gruntów rolnych;
  m.tarnawski (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:24
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5817
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 08:37:08