Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów;

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • e-mail na adres: iod (at) um.lubaczow.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 881 312 315;
 • listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

3. Cele Przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań publicznych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz Miasta. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w ogłoszonym konkursie. Oprócz realizacji ww. celów Urząd jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w Urzędzie. Na terenie Urzędu oraz bezpośrednio przed budynkami: Rynek 26, Rynek 2/3 zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celem zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Urzędu Miejskiego, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.

4. Podstawa Prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy. W przypadku np. ogłoszonego konkursu podstawa prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.

W związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez Burmistrza Miasta Lubaczowa podanie przez Państwa danych osobowych
w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa:

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – art. 7;
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych Urząd Miejski zobowiązany jest przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Miasta. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urząd. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Urzędu Miasta jest art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.

7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługują Państwu określone prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Fusińska; Inspektor Ochrony Danych; m.fusinska (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-18 20:20
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 11:02

Klauzule informacyjne

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-07 11:05:51