Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Lubaczów, dnia 02.12.2020 r.

GPR.6722.10.2019


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lubaczowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały Nr 223/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie 29 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie i Uchwały 504/LI/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 223/XXVI/2016 z dnia 29 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie

zawiadamiam,


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie obejmującego obszar: położony w zachodniej części miasta Lubaczowa, pomiędzy ulicami Okrężną i Wojska Polskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10.12.2020 r. do 31.12.2020 r. poprzez:

 • bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem: planowanie [at]  um.lubaczow.pl lub telefonicznie pod numerami: 16 632 80 10 w. 27,
 • zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.um.lubaczow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu platformy do telekonferencji dostępnej na stronie https://umlubaczow.clickmeeting.com/mpzp i odbędzie się w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10:00. Warunkiem udziału jest dokonanie do godz. 9:00 dnia 22.12.2020 r. rejestracji na stronie https://umlubaczow.clickmeeting.com/mpzp/register.
Po dokonaniu rejestracji, na wskazany przez osobę zainteresowaną adres e-mail, przesłane zostanie potwierdzenie, wraz z linkiem umożliwiającym dołączenie do dyskusji publicznej.

Podczas dyskusji możliwe będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (w tym celu komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon) oraz  zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres poczta [at] um.lubaczow.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kolbuch Piotr; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; p.kolbuch (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2020-12-02 10:12
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-09 16:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-23 07:56:03